Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 37 - 48 z 257 nájdených
Obec
Brezno
Ulica
 
Dražba
Prvá
Nehnuteľnosť
Hotely a reštaurácie
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Prvá
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 1 Súpisová hodnota v € 50 Hodnota (trhová) v € 50 Podielové spoluvlastníctvo 1/1 Deň a dôvod zapísania do súpisu 27.03.2017, majetok patriaci ú…
50 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 13 Súpisová hodnota v € 25 Hodnota (trhová) v € 25 Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v…
12 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Nižný Tvarožec
Ulica
Nižný Tvarožec 59
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
75 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Fiľakovo
Ulica
Farská Lúka 62
Dražba
Tretie a ďalšie kolo
Nehnuteľnosť
Byt
Počet izieb
3
Podlahová plocha
0 m2
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 8 Právny dôvod vzniku: Rozsudok OS BA II, č.k.42Cb/100/2010 zo dňa 10.09.2013. Pohľadávka je v súčasnosti vymáhaná v exekučnom konaní č. EX 2514/2013 súdnym exekútorom JUDr. Ivanom Nestorom. Dlžník: MALASZ s.r…
1 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
P.č. Popis Rok výroby/obstarania výrobné číslo Stav opotrebovanosti Súpisová hodnota v EUR Ponúknutá cena v EUR s DPH 1. Skriňa trojdverová, časť zostavy, neuvedené používané …
10 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
11.Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 59 vo výške 1.008,- EUR Právny titul: Kniha pohľadávok ku dňu 09.10.2014 Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    LINDENBACH s. r. o. IČO: 46 751 033 Sídlo: Potočná 11, 900 91 Limbach Odpoveď dlžn…
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
1. Stolík - drevo + sklo
11 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Komárno
Ulica
E. B. Lukáča 14
Dražba
Tretie a ďalšie kolo
Nehnuteľnosť
Byt
Počet izieb
2
Podlahová plocha
59 m2
21 750 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len „ZKR“) správca úpadcu: Katarína Chlebušov…
70 €
Dátum predaja
nie je stanovený