O dobrovoľných dražbách

Vystúpte z konvencií, kúpte si Vaše nové bývanie v dražbe!

 

Poznáte to, obzeráte sa po novom bývaní, a aj keď presne viete čo a za koľko chcete kúpiť, zatiaľ ste nenašli vhodnú nehnuteľnosť. Už teraz máte stres z nekonečného dohadovania o podmienkach kúpnej zmluvy, vybavovačkách na katastri a všetci Vaši dobroprajní známi Vás zásobujú historkami o realitných podvodoch.

Nové bývanie sa však dá zabezpečiť aj inak ako klasickou kúpou. Keď sa spomenie slovo dražba, mnohých pochytí strach či nedôvera. O dražbe sa však stačí sa len dozvedieť viac. Dražba môže byť malou spoločenskou udalosťou, kde si môžete bez rizika zasúťažiť s ostatnými účastníkmi a otestovať si tak svoju duchaprítomnosť a obozretnosť.

Čo je to dobrovoľná dražba?

Je to konanie presne definované a upravené zákonom – č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Dražbu uskutočňuje na návrh vlastníka nehnuteľnosti alebo záložného veriteľa, napr. banky alebo iných inštitúcií pri nesplácaní úveru dražobník, podľa postupu uvedeného v zákone, ktorý trvá približne 10 týždňov.

Aké nehnuteľnosti sa objavujú v dražbách a ako sa tam dostali?

Nehnuteľnosti v našej ponuke sú takmer z 90-tich% z toho dôvodu, že právnické alebo fyzické osoby nevedeli splácať úvery, ktoré si požičali od bankových inštitúcií pôsobiacich v SR, na základe riadnych úverových zmlúv zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti. Ostatné prípady sú buď samotný vlastníci, správcovia alebo iné spoločnosti vykonávajúce záložné právo.

 V ponuke našich dražieb môžete nájsť širokú škálu nehnuteľností od lacnejších bytov cez klasické rodinné domy až po exkluzívne apartmány alebo vily po celej republike. Dražíme ale aj pozemky, priemyselné areály, sklady autoservisy či družstvá a tiež hnuteľné veci.

Keď si vyberiem nehnuteľnosť, ktorá sa mi páči, čo mám spraviť ako prvé?

Určite ako prvé treba kontaktovať dražobníka a informovať sa čo najviac o nehnuteľnosti. Naši zamestnanci Vám vedia poradiť a zodpovedať tiež právne otázky. Zároveň je dobré nahlásiť sa na obhliadky predmetu dražby pozrieť si nehnuteľnosť „na vlastné oči“.

Prečo by mala byť dražba pre mňa výhodnejšia?

Rozhodujúcim faktorom pri kúpe nehnuteľnosti je cena. Nehnuteľnosti v dražbe bývajú cenovo výhodnejšie. Cena každej nehnuteľnosti v dražbe sa odvíja od ceny, ktorú stanovil znalec v aktuálnom znaleckom posudku. Znalci vyhotovujú posudok pre účely dražby, čo znamená, že cena nehnuteľnosti reflektuje práve skutočnosť, že nehnuteľnosť je v dražbe. Nespornou výhodou je, že dražba musí prebehnúť podľa zákonných pravidiel, teda záujemca sa nemusí obávať toho, že sa stane obeťou realitného podvodu.

Čo potrebujem, keď sa chcem zúčastniť dražby?

Treba si riadne overiť termín a miesto konania dražby a prísť v dostatočnom časovom predstihu aby ste sa stihli zapísať do zoznamu účastníkov a pravdaže nezabudnúť si občiansky preukaz (resp. výpis z OR).

Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky. Výšku zábezpeky dražobník zverejní v oznámení o dražbe, pričom nesmie byť vyššia ako 30% z ceny nehnuteľnosti. Zábezpeku môžete doniesť buď priamo na dražbu v hotovosti, alebo napr. vložiť na účet dražobníka pod príslušným variabilným symbolom a doniesť potvrdenie o jej vložení na dražbu.

Ako sa draží?

Z priebehu dražby netreba mať strach. Na každej dražbe licitátor oznámi čo sa bude dražiť,  aká je vyvolávacia cena a poučí účastníkov o tom ako sa bude dražiť - čo majú účastníci robiť. Potom už účastníci robia jednotlivé podania, a kto urobí najvyššie, stáva sa vydražiteľom.

Čo sa stane po dražbe s dražobnou zábezpekou?

Ak by ste nehnuteľnosť nevydražili, zábezpeku Vám dražobník ihneď po dražbe v celej výške vráti. Keď sa Vám teda nehnuteľnosť nepodarí vydražiť, nič nestrácate, naopak odchádzate bohatší o skúsenosti. Ak nehnuteľnosť vydražíte, zábezpeka sa započítava do celkovej ceny nehnuteľnosti.

Kedy sa stanem vlastníkom?

Vydražiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti po doplatení celej sumy dosiahnutej vydražením, a to ku dňu udelenia príklepu na dražbe. Dražobník vystaví potvrdenie o zaplatení, ktoré spolu s notárskou zápisnicou o priebehu dražby predstavuje doklady osvedčujúce Vaše vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Kataster do 60 dní vykoná zmenu zápisu vlastníctva na Vás.

Kedy môžem nehnuteľnosť začať reálne užívať?

Po vydražení a zaplatení celej sumy za nehnuteľnosť je pôvodný vlastník povinný odovzdať nehnuteľnosť vydražiteľovi bez zbytočného odkladu.

Koľko ma bude celá dražba stáť?

Neplatíte žiadne sprostredkovateľské provízie, poplatky za právne služby, ani správne poplatky na katastri, zaplatíte iba cenu nehnuteľnosti.

Upozorňujeme však, že podľa ust. § 29 ods. 5 Zákona o dobrovoľných dražbách, náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. U nás účtujeme len cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách, pričom v Bratislave je odovzdanie bez poplatku.

Čo sa stane so záväzkami ktoré viazli na nehnuteľnosti? Budem musieť niečo doplácať za pôvodného vlastníka?

V prípade, ak bol navrhovateľ dražby prednostný záložný veriteľ, všetky záväzky odpadajú a nadobúdate „čistý“ list vlastníctva. Nový vlastník za toho pôvodného nič nedopláca.

Potrebujete vedieť ešte niečo viac? Neváhajte a kontaktujte nás.

 

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.