Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – online aukcie

I. Preambula

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú spôsob a podmienky prevádzkovania online aukcie na www.aukcnaspolocnost.sk (ďalej len „aukcia“ alebo „online aukcia“).
 1. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO 46 141 341, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 72494/B, poskytuje svoje služby online aukcie plnoletým fyzickým osobám spôsobilým na právne úkony a právnickým osobám (ďalej len „užívatelia“). Užívatelia vystupujú výlučne v postavení kupujúcich (resp. nadobúdateľov v prípade predaja - postúpenia inej majetkovej hodnoty).
 1. V postavení predávajúceho (resp. postupcu)  vystupujú jednotliví správcovia konkurznej podstaty, ktorí speňažujú majetok zapísaný do príslušných súpisov majetku vedených správcom (ďalej len „predávajúci“), prípadne iní predávajúci uvedený v predmetnej ponuke.

 

II. Služby

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. poskytuje užívateľom aukcií virtuálny obchodný priestor, v ktorom môžu užívatelia uskutočňovať, resp. podávať cenové ponuky k jednotlivým hnuteľným veciam, nehnuteľným veciam alebo iným majetkovým hodnotám ponúkaným AUKČNOU SPOLOČNOSŤOU s.r.o. ako sprostredkovateľom obchodu. Obchodný priestor pre užívateľov je vytváraný počítačovými programami, www stránkou a inštrukciami, ktoré za bežnej prevádzky fungujú automaticky, bez zásahov a kontroly zo strany AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o.

 

III. Užívatelia

 1. Užívateľ sa zaväzuje uvádzať o sebe pri registrácií pravdivé údaje a poskytnúť AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o. všetky ním požadované informácie. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. nie je povinná kontrolovať obsah údajov zadávaných jednotlivými užívateľmi.
 1. Pokiaľ užívateľ zadá o sebe pri registrácii akýkoľvek nepravdivý údaj, berie na vedomie, že AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. nie je vo vzťahu k nemu žiadnym spôsobom viazaná, a že môže bez ďalšieho zdôvodnenia odmietnuť vykonať úkony, na ktoré by bola inak povinná, a že môže jednostranne zrušiť jeho registráciu, a to bez ďalších prípadných nárokov a náhrad. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., ktorý týmto vznikol.
 1. Pokiaľ užívateľ hodnoverným spôsobom nepreukáže opak, platí domnienka, že každý úkon, vykonaný v systéme aukcií pod jeho registračnými údajmi vykonal užívateľ, a to slobodne a vážne, s úmyslom vyvolať právne následky s ktorými je vykonanie takéhoto právneho úkonu spojené.
 1. Užívatelia sa zaväzujú s primeranou starostlivosťou chrániť svoje prístupové údaje a berú na vedomie, že úkon vykonaný pod ich registračnými údajmi zaväzuje priamo ich, bez potreby dokazovania ich osobnej účasti na úkone. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. nezodpovedá užívateľom za prípadné škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím ich registračného mena tretími osobami.
 1. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. je oprávnená jednostranne a bez udania dôvodu zrušiť registráciu užívateľov, resp. konkrétnu cenovú ponuku zadanú užívateľom, vo vzťahu ku ktorým nadobudne podozrenie, že:

            a) budú zneužívať poskytované služby, 

            b) nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony,

c) je predpoklad, že odmietnu splniť niektorú povinnosť, na ktorú sa registráciou alebo podaním cenovej ponuky v aukciách zaviazali, najmä že nezaplatia kúpnu cenu.

 

 IV. Ponuky v systéme online aukcií

 1. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. prostredníctvom počítačového programu a vytvoreného systému spracováva cenové ponuky jednotlivých užívateľov, pričom s ponukami zaobchádza podľa pravidiel zverejnených v obchodnom vestníku, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Pravidlá k danej cenovej ponuke zverejnenej v obchodnom vestníku, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, sú vo vzťahu k týmto všeobecným obchodným podmienkam vo vzťahu osobitnej úpravy voči všeobecnej úprave a majú pred všeobecnou úpravou prednosť.    
 1. Platnosť ponuky sa riadi systémovým časom stránky www.aukcnaspolocnost.sk.

 

V. Viazanosť cenovou ponukou

 1. Každý užívateľ, ktorý sa zúčastnil aukcie a urobil cenovú ponuku je viazaný svojou ponukou (ďalej aj „kúpna cena“). Užívateľ, ktorý pre danú vec učinil najvyššiu cenovú ponuku je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode inej majetkovej hodnoty a zaplatiť danú kúpnu cenu. Pokiaľ tento užívateľ odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode inej majetkovej hodnoty a/alebo doplatiť kúpnu cenu, vzniká oprávnenému subjektu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3-násobku uskutočnenej cenovej ponuky a právo vymáhať si kúpnu cenu a nárok na náhradu škody s tým súvisiaci súdnou cestou. Predávajúci v tom prípade môže osloviť s uzatvorením kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode inej majetkovej hodnoty ďalšieho užívateľa s ďalšou najvyššou ponukou v poradí. Ak podľa pravidiel zverejnených v obchodnom vestníku, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, kúpna cena podlieha schváleniu príslušného orgánu v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, užívateľ je oprávnený uzavrieť kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode inej majetkovej hodnoty, až po udelení súhlasu príslušného orgánu. V prípade neudelenia súhlasu príslušného orgánu s uzavretím kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode inej majetkovej hodnoty nie je užívateľ svojou ponukou viazaný a nemôže si voči predávajúcemu uplatniť akékoľvek nároky.  
 1. Kúpna cena sa uhrádza bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet uvedený v záhlaví konkrétnej kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode inej majetkovej hodnoty, prípadne v hotovosti do pokladne správcu pri dodržaní podmienok zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov.

 

 

 

VI. a) Znenie kúpnej zmluvy

 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že predmet kúpy, ktorý je súčasťou online aukcie sa predáva „ako stojí a leží“, uhradenú kúpnu cenu za predmet kúpy s výnimkou bodu 2 tohto článku všeobecných obchodných podmienok a aj prevzatý predmet kúpy už nie je možné vrátiť.
 2. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nebude možné užívateľovi odovzdať predmet kúpy, predávajúci sa zaväzuje užívateľovi zaplatenú kúpnu cenu vrátiť bez zbytočného odkladu.
 3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že výška ceny predmetu kúpy a stým spojený prevod vlastníckeho práva môže podliehať schváleniu príslušného orgánu podľa článku V ods. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok. 
 4. V prípade ak je predávajúcim správca konkurznej podstaty Užívateľ berie na vedomie, že sa stáva úspešným záujemcom až uhradením celej kúpnej ceny v stanovenej lehote a uskutočnením cenovej ponuky vyjadruje svoj súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy nasledovného znenia (alebo znenia stanoveného predávajúcim): 

 

KÚPNA ZMLUVA

Titul, meno a priezvisko/obchodné meno:                     

Dátum narodenia/IČO:                                                                                                  

Trvalé bydlisko/sídlo:                                                                      

Zapísaný:                                                                           

Správca konkurznej podstaty úpadcu:           

(ďalej len „Úpadca“)

Číslo účtu:                                           

ako predávajúci na jednej strane (ďalej len „predávajúci“)

a

Titul, meno a priezvisko/obchodné meno:      

Dátum narodenia/IČO:                                                                                                  

Trvalé bydlisko/sídlo:                                       

Zapísaná:                                                            

ako kupujúci na strane druhej (ďalej len „kupujúci” a spolu s predávajúcim ďalej len „zmluvné strany“)

 

uzatvá­rajú v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov túto

kúpnu zmluvu:

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú/nehnuteľnú vec, ktorej bližšia špecifikácia je uvedená v bode 2. tohto článku (ďalej len „predmet kúpy“) a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupu­júci sa zavä­zuje poskytovať predávajúcemu potrebnú súčinnosť a zapla­tiť za predmet kúpy predáva­jú­cemu spôsobom určeným touto zmluvou dohodnutú kúpnu cenu.

2.   Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nasledovným hnuteľným/nehnuteľným veciam:

ktoré boli predmetom ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV ................... dňa ....................... vo veci konkurzného konania vedeného na Úpadcu.

3. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že predmet kúpy je vo výlučnom/bezpodielovom vlastníctve Úpadcu a nie je zaťažený žiadnym právom tretej osoby.

Článok II.

Kúpna cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci prevedie kúpnu cenu v celkovej výške ..................,- EURO (slovom .......................... euro) za Predmet kúpy v deň podpisu tejto zmluvy na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Článok III.

Prevzatie predmetu kúpy a doklady vzťahujúce sa na predmet kúpy

Zmluvné strany sa dohodli, že po podpísaní tejto kúpnej zmluvy si kupujúci sám a na svoje náklady prevezme predmet kúpy na adrese: ............................................., o čom bude vyhotovený preberací protokol.

                                                                             Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčin­nosť pri plnení záväzkov z tejto zmluvy a navzájom si budú ozna­movať všetky okolnos­ti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na plnenie ich záväzkov podľa podmienok dohod­nutých v tejto zmlu­ve.

Článok V.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody a vady

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy, len čo si prevezme predmet kúpy na adrese uvedenej v Čl. III, resp. rozhodnutím príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

2. Ne­bezpečenstvo škody na predmete kúpy prechá­dza na kupujú­ceho okamihom prevzatia predmetu kúpy od predávajúceho.

                                                                              Článok VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah založený touto zmluvou spravuje prísluš­nými ustanove­niami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Ak niektoré us­tanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostat­ných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vy­plnenie me­dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu tejto zmlu­vy, pokiaľ pri uzat­váraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečíta­li, jej obsahu porozu­meli a na znak toho, že obsah tej­to zmluvy zodpovedá ich sku­točnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

VI. b) Zmluva o prevode nehnuteľnosti, resp. inej majetkovej hodnoty

 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že „nehnuteľnosť“, resp. "iná majetková hodnota", ktorá je súčasťou online aukcie sa predáva „ako stojí a leží“, uhradenú cenu za prevod nehnuteľnosti, resp. inej majetkovej hodnoty s výnimkou bodu 2 tohto článku všeobecných obchodných podmienok a aj za prevzatú nehnuteľnosť, resp. inú majetkovú hodnotu, už nie je možné vrátiť.
 2. Pokiaľ z dôvodov na strane predávajúceho nebude možné na užívateľa previesť nehnuteľnosť, resp. inú majetkovú hodnotu, predávajúci sa zaväzuje užívateľovi zaplatenú cenu vrátiť bez zbytočného odkladu.
 3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že výška ceny za prevod nehnuteľnosti, resp. inej majetkovej hodnoty a stým spojený prevod vlastníckeho práva môže podliehať schváleniu príslušného orgánu podľa článku V ods. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok. 
 4. Užívateľ berie na vedomie, že uskutočnením cenovej ponuky je povinný uzavrieť zmluvu o prevode nehnuteľnosti, resp. inej majetkovej hodnoty podľa povahy daného majetku (napr.: zmluva o prevode nehnuteľnosti, zmluva o postúpení pohľadávky).
 5. Užívateľ berie na vedomie, že znáša všetky náklady súvisiace s registráciou jeho vlastníckeho práva (napr. správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra, atď.). 

 

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Užívatelia berú na vedomie, že ich údaje vyžadované pri registrácií a v súvislosti s používaním systému online aukcií budú spracovávané automatickým systémom.
 1. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. prehlasuje, že údaje o užívateľoch spracúva dôverne a len na účely prevádzkovania systému online aukcií.
 1. Užívateľom poskytnuté údaje budú použité len v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pre overenie totožnosti užívateľa a na vyhotovenie kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode nehnuteľnosti alebo inej majetkovej hodnoty či iných listín potrebných na prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy.
 1. Užívateľ týmto vyhlasuje, že je oboznámený s poučením o jeho právach v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok a že sú jeho údaje spracúvane na základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   
 2. Užívateľ týmto vyhlasuje, že berie na vedomie nasledovné poučenie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov:

Užívatelia sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na pána JUDr. Mareka Piršela, a to písomnou formou na adresu sídla našej spoločnosti alebo e-mailom na adresu: as@aukcnaspolocnost.sk, prípadne telefonicky na tel. čísle: +421 2 21 025 470.

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že užívateľ neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvu.

Doba spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je obmedzená dobou trvania zmluvy uvedenej v predošlej vete.

Užívateľ má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti užívateľa vystaví predávajúci potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje užívateľa, ktoré sa ho týkajú. Pokiaľ predávajúci tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov užívateľa. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré užívateľ požiada, bude predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ užívateľ požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. Ak predávajúci takéto osobné údaje spracúva, užívateľ má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od predávajúceho opravu osobných údajov týkajúcich sa užívateľa, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od užívateľa, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (v týchto prípadoch poskytne preedávajúci užívateľovi informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre užívateľa).

Užívateľ má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej predávajúci eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má predávajúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Predávajúci vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho užívateľ požiada.

Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel plnenia zmluvy,

b. užívateľ namieta voči spracúvaniu osobných údajov,

c. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

d. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Užívateľ nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Predávajúci vykoná výmaz osobných údajov užívateľ na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť užívateľa je dôvodná.

Užívateľ má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu 5., a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov;

b. spracúvanie je protizákonné a užívateľ žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

c. predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich užívateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d. užívateľ namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku predávajúceho, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi užívateľa.

Pokiaľ užívateľ žiada o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, predávajúci nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu užívateľa.

Užívateľ bude predávajúcim informovaný, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

Užívateľ má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytol predávajúcemu, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu užívateľa alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Užívateľ má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie. Užívateľ nemôže namietať spracúvanie jeho osobných údajov ak:

a. je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu,

b. sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického významu alebo štatistický účel.

Užívateľ má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Pokiaľ užívateľ namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jeho osobné údaje predávajúci nemôže ďalej spracúvať.

Predávajúci doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami užívateľa, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Užívateľ má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jeho práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Užívateľ sa zaväzuje akceptovať e-maily a telefonické hovory od AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o. v súvislosti s aukciami, o ktoré prejavil záujem.

 

VIII. Zodpovednosť za škodu a záruky

 1. Užívatelia berú na vedomie, že na základe súčasného stavu techniky nie je možné skonštruovať bezchybné počítačové programy a systémy pre automatické spracovanie údajov.
 1. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. neručí za nepretržitú prevádzku systému online aukcií, za dostupnosť svojich služieb a ich bezchybnosť.
 1. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch, problémov siete internet a pripojenia do nej, ani za synchronizáciu skutočného času so systémovým časom online aukcií.
 1. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. nezodpovedá za ušlý zisk, súvisiace, nepriame a ďalšie škody. Užívateľ nie je oprávnený domáhať sa náhrady škody z obchodu, ktorý sa neuskutočnil z dôvodov na strane AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o. 

 

IX. Prehlásenie užívateľa

Užívateľ prehlasuje, že

a) je plne spôsobilý na právne úkony,

b) si je vedomý dôsledkov svojho konania pri používaní systémov online aukcií,

c) si všeobecné obchodné podmienky pozorne prečítal, porozumel ich obsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a bude sa nimi riadiť,

d) jeho úkony pri používaní systému online aukcií sú považované za vykonané slobodne a vážne.

 

X. Záverečné ustanovenia.

 1. Pri posudzovaní obsahu jednotlivých právnych úkonov a ich výklade sú rozhodnými v prvom rade zverejnenia správcu v obchodnom vestníku a následne tieto všeobecné obchodné podmienky.
 1. Vzťahy medzi AUKČNOU SPOLOČNOSŤOU s.r.o., predávajúcim a užívateľmi sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, bez ohľadu na miesto kde sa nachádza užívateľ alebo jeho štátnu príslušnosť, miesto pripojenia alebo umiestnenie servera online aukcií.
 1. Na riešenie prípadných sporov, vzniknutých v súvislosti s používaním Aukcií je príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky. 

 

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.