Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – online aukcie

I. Preambula

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú spôsob a podmienky prevádzkovania online aukcie na www.aukcnaspolocnost.sk (ďalej len „aukcia“ alebo „online aukcia“).
 1. Aukčná spoločnosť s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO 46 141 341, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 72494/B, poskytuje svoje služby online aukcie plnoletým fyzickým osobám spôsobilým na právne úkony a právnickým osobám (ďalej len „užívatelia“). Užívatelia vystupujú výlučne v postavení kupujúcich (resp. nadobúdateľov v prípade predaja - postúpenia inej majetkovej hodnoty).
 1. V postavení predávajúceho ( resp. postupcu)  vystupujú jednotliví správcovia konkurznej podstaty, ktorí speňažujú majetok zapísaný do príslušných súpisov majetku vedených správcom (ďalej len „predávajúci“).

 

II. Služby

Aukčná spoločnosť s.r.o. poskytuje užívateľom aukcií virtuálny obchodný priestor, v ktorom môžu užívatelia uskutočňovať, resp. podávať cenové ponuky k jednotlivým hnuteľným veciam alebo iným majetkovým hodnotám ponúkaným Aukčnou spoločnosťou s.r.o. ako sprostredkovateľom obchodu. Obchodný priestor pre užívateľov je vytváraný počítačovými programami, www stránkou a inštrukciami, ktoré za bežnej prevádzky fungujú automaticky, bez zásahov a kontroly zo strany Aukčnej spoločnosti s.r.o.

 

III. Užívatelia

 1. Užívateľ sa zaväzuje uvádzať o sebe pri registrácií pravdivé údaje a poskytnúť Aukčnej spoločnosti s.r.o. všetky ním požadované informácie. Aukčná spoločnosť s.r.o. nie je povinná kontrolovať obsah údajov zadávaných jednotlivými užívateľmi.
 1. Pokiaľ užívateľ zadá o sebe pri registrácii akýkoľvek nepravdivý údaj, berie na vedomie, že Aukčná spoločnosť s.r.o. nie je vo vzťahu k nemu žiadnym spôsobom viazaná, a že môže bez ďalšieho zdôvodnenia odmietnuť vykonať úkony, na ktoré by bola inak povinná, a že môže jednostranne zrušiť jeho registráciu, a to bez ďalších prípadných nárokov a náhrad. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody Aukčnej spoločnosti s.r.o., ktorý týmto vznikol.
 1. Pokiaľ užívateľ hodnoverným spôsobom nepreukáže opak, platí domnienka, že každý úkon, vykonaný v systéme aukcií pod jeho registračnými údajmi vykonal užívateľ, a to slobodne a vážne, s úmyslom vyvolať právne následky s ktorými je vykonanie takéhoto právneho úkonu spojené.
 1. Užívatelia sa zaväzujú s primeranou starostlivosťou chrániť svoje prístupové údaje a berú na vedomie, že úkon vykonaný pod ich registračnými údajmi zaväzuje priamo ich, bez potreby dokazovania ich osobnej účasti na úkone. Aukčná spoločnosť s.r.o. nezodpovedá užívateľom za prípadné škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím ich registračného mena tretími osobami.
 1. Aukčná spoločnosť s.r.o. je oprávnená jednostranne a bez udania dôvodu zrušiť registráciu užívateľov, resp. konkrétnu cenovú ponuku zadanú užívateľom, vo vzťahu ku ktorým nadobudne podozrenie, že:

            a) budú zneužívať poskytované služby, 

            b) nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony,

            c) je predpoklad, že odmietnu splniť niektorú povinnosť, na ktorú sa registráciou alebo podaním cenovej ponuky v aukciách zaviazali, najmä že nezaplatia kúpnu cenu.

 

 IV. Ponuky v systéme online aukcií

 1. Aukčná spoločnosť s.r.o. prostredníctvom počítačového programu a vytvoreného systému spracováva cenové ponuky jednotlivých užívateľov, pričom s ponukami zaobchádza podľa pravidiel zverejnených v obchodnom vestníku, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Pravidlá k danej cenovej ponuke zverejnenej v obchodnom vestníku, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, sú vo vzťahu k týmto všeobecným obchodným podmienkam vo vzťahu osobitnej úpravy voči všeobecnej úprave a majú pred všeobecnou úpravou prednosť.    
 1. Platnosť ponuky sa riadi systémovým časom stránky www.aukcnaspolocnost.sk.

 

V. Viazanosť cenovou ponukou

 1. Každý užívateľ, ktorý sa zúčastnil aukcie a urobil cenovú ponuku je viazaný svojou ponukou (ďalej aj „kúpna cena“). Užívateľ, ktorý pre danú vec učinil najvyššiu cenovú ponuku je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode inej majetkovej hodnoty a zaplatiť danú kúpnu cenu. Pokiaľ tento užívateľ odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode inej majetkovej hodnoty a/alebo doplatiť kúpnu cenu, vzniká oprávnenému subjektu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3-násobku uskutočnenej cenovej ponuky a právo vymáhať si kúpnu cenu a nárok na náhradu škody s tým súvisiaci súdnou cestou. Predávajúci v tom prípade osloví s uzatvorením kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode inej majetkovej hodnoty ďalšieho užívateľa s ďalšou najvyššou ponukou v poradí. Ak podľa pravidiel zverejnených v obchodnom vestníku, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, kúpna cena podlieha schváleniu príslušného orgánu v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, užívateľ je oprávnený uzavrieť kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode inej majetkovej hodnoty, až po udelení súhlasu príslušného orgánu orgánu. V prípade neudelenia súhľasu príslušného orgánu s uzavretím kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode inej majetkovej hodnoty nie je užívateľ svojou ponukou viazaný a nemôže si voči predávajúcemu uplatniť akékoľvek nároky.  
 1. Kúpna cena sa uhrádza bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet uvedený v záhlaví konkrétnej kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode inej majetkovej hodnoty, prípadne v hotovosti do pokladne správcu pri dodržaní podmienok zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov.

VI. a) Znenie kúpnej zmluvy

 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že predmet kúpy, ktorý je súčasťou online aukcie sa predáva „ako stojí a leží“, uhradenú kúpnu cenu za predmet kúpy s výnimkou bodu 2 tohto článku všeobecných obchodných podmienok a aj prevzatý predmet kúpy už nie je možné vrátiť.
 2. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nebude možné užívateľovi odovzdať predmet kúpy, predávajúci sa zaväzuje užívateľovi zaplatenú kúpnu cenu vrátiť bez zbytočného odkladu.
 3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že výška ceny predmetu kúpy a stým spojený prevod vlastníckeho práva môže podliehať schváleniu príslušného orgánu podľa článku V ods. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok. 
 4. Užívateľ uskutočnením cenovej ponuky vyjadruje svoj súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy nasledovného znenia: 

 

KÚPNA ZMLUVA

Titul, meno a priezvisko/obchodné meno:                     

Dátum narodenia/IČO:                                                                                                  

Trvalé bydlisko/sídlo:                                                                      

Zapísaný:                                                                           

Správca konkurznej podstaty úpadcu:           

(ďalej len „Úpadca“)

Číslo účtu:                                           

ako predávajúci na jednej strane (ďalej len „predávajúci“)

a

Titul, meno a priezvisko/obchodné meno:      

Dátum narodenia/IČO:                                                                                                  

Trvalé bydlisko/sídlo:                                       

Zapísaná:                                                            

ako kupujúci na strane druhej (ďalej len „kupujúci” a spolu s predávajúcim ďalej len „zmluvné strany“)

 

uzatvá­rajú v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov túto

kúpnu zmluvu:

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec, ktorej bližšia špecifikácia je uvedená v bode 2. tohto článku (ďalej len „predmet kúpy“) a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupu­júci sa zavä­zuje poskytovať predávajúcemu potrebnú súčinnosť a zapla­tiť za predmet kúpy predáva­jú­cemu spôsobom určeným touto zmluvou dohodnutú kúpnu cenu.

2.   Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nasledovným hnuteľným veciam:

ktoré boli predmetom ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV ................... dňa ....................... vo veci konkurzného konania vedeného na Úpadcu.

3. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že predmet kúpy je vo výlučnom vlastníctve Úpadcu a nie je zaťažený žiadnym právom tretej osoby.

Článok II.

Kúpna cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci prevedie kúpnu cenu v celkovej výške ..................,- EURO (slovom .......................... euro) za Predmet kúpy v deň podpisu tejto zmluvy na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Článok III.

Prevzatie predmetu kúpy a doklady vzťahujúce sa na predmet kúpy

Zmluvné strany sa dohodli, že po podpísaní tejto kúpnej zmluvy si kupujúci sám a na svoje náklady prevezme predmet kúpy na adrese: ............................................., o čom bude vyhotovený preberací protokol.

 

                                                                             Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčin­nosť pri plnení záväzkov z tejto zmluvy a navzájom si budú ozna­movať všetky okolnos­ti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na plnenie ich záväzkov podľa podmienok dohod­nutých v tejto zmlu­ve.

Článok V.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody a vady

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy, len čo si prevezme predmet kúpy na adrese uvedenej v Čl. III.

2. Ne­bezpečenstvo škody na predmete kúpy prechá­dza na kupujú­ceho okamihom prevzatia predmetu kúpy od predávajúceho.

                                                                              Článok VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah založený touto zmluvou spravuje prísluš­nými ustanove­niami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Ak niektoré us­tanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostat­ných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vy­plnenie me­dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu tejto zmlu­vy, pokiaľ pri uzat­váraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečíta­li, jej obsahu porozu­meli a na znak toho, že obsah tej­to zmluvy zodpovedá ich sku­točnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

VI. b) Zmluva o prevode inej majetkovej hodnoty

 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že "iná majetková hodnota", ktorá je súčasťou online aukcie sa predáva „ako stojí a leží“, uhradenú cenu za prevod inej majetkovej hodnoty s výnimkou bodu 2 tohto článku všeobecných obchodných podmienok a aj za prevzatú inú majetkovú hodnotu, už nie je možné vrátiť.
 2. Pokiaľ z dôvodov na strane predávajúceho nebude možné na užívateľa previesť inú majetkovú hodnotu, predávajúci sa zaväzuje užívateľovi zaplatenú cenu vrátiť bez zbytočného odkladu.
 3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že výška ceny za prevod inej majetkovej hodnoty a stým spojený prevod vlastníckeho práva môže podliehať schváleniu príslušného orgánu podľa článku V ods. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok. 
 4. Užívateľ berie na vedomie, že uskutočnením cenovej ponuky je povinný uzavrieť zmluvu o prevode inej majetkovej hodnoty podľa povahy daného majetku (napr.: zmluva o postúpení pohľadávky)  

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Užívatelia berú na vedomie, že ich údaje vyžadované pri registrácií a v súvislosti s používaním systému online aukcií budú spracovávané automatickým systémom.
 1. Aukčná spoločnosť s.r.o. prehlasuje, že údaje o užívateľoch spracúva dôverne a len na účely prevádzkovania systému online aukcií.
 1. Užívateľom poskytnuté údaje budú použité len v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pre overenie totožnosti užívateľa a na vyhotovenie kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode inej majetkovej hodnoty či iných listín potrebných na prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy.
 1. Užívateľ týmto súhlasí so spracúvaním osobných údajov v zmysle ust. § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasí s tým, aby ním zadané údaje boli automaticky používané pre vyššie uvedené účely a poučuje sa, že je oprávnený takto udelený súhlas kedykoľvek odňať.
 1. Užívateľ sa zaväzuje akceptovať e-maily a telefonické hovory od Aukčnej spoločnosti s.r.o. v súvislosti s aukciami, o ktoré prejavil záujem.

 

VIII. Zodpovednosť za škodu a záruky

 1. Užívatelia berú na vedomie, že na základe súčasného stavu techniky nie je možné skonštruovať bezchybné počítačové programy a systémy pre automatické spracovanie údajov.
 1. Aukčná spoločnosť s.r.o. neručí za nepretržitú prevádzku systému online aukcií, za dostupnosť svojich služieb a ich bezchybnosť.
 1. Aukčná spoločnosť s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch, problémov siete internet a pripojenia do nej, ani za synchronizáciu skutočného času so systémovým časom online aukcií.
 1. Aukčná spoločnosť s.r.o. nezodpovedá za ušlý zisk, súvisiace, nepriame a ďalšie škody. Užívateľ nie je oprávnený domáhať sa náhrady škody z obchodu, ktorý sa neuskutočnil z dôvodov na strane Aukčnej spoločnosti s.r.o. 

 

IX. Prehlásenie užívateľa

Užívateľ prehlasuje, že

a) je plne spôsobilý na právne úkony,

b) si je vedomý dôsledkov svojho konania pri používaní systémov online aukcií,

c) si všeobecné obchodné podmienky pozorne prečítal, porozumel ich obsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a bude sa nimi riadiť,

d) jeho úkony pri používaní systému online aukcií sú považované za vykonané slobodne a vážne.

 

X. Záverečné ustanovenia.

 1. Pri posudzovaní obsahu jednotlivých právnych úkonov a ich výklade sú rozhodnými v prvom rade zverejnenia správcu v obchodnom vestníku a následne tieto všeobecné obchodné podmienky.
 1. Vzťahy medzi Aukčnou spoločnosťou s.r.o., predávajúcim a užívateľmi sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, bez ohľadu na miesto kde sa nachádza užívateľ alebo jeho štátnu príslušnosť, miesto pripojenia alebo umiestnenie servera online aukcií.
 1. Na riešenie prípadných sporov, vzniknutých v súvislosti s používaním Aukcií je príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky. 

 

Aukčná spoločnosť s.r.o.