Všeobecné obchodné podmienky – online aukcie

I. Preambula

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú spôsob a podmienky prevádzkovania online aukcie na www.aukcnaspolocnost.sk (ďalej len „aukcia“ alebo „online aukcia“).
 2. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO 46 141 341, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 72494/B (ďalej aj ako „AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.“), poskytuje svoje služby online aukcie plnoletým fyzickým osobám spôsobilým na právne úkony a právnickým osobám (ďalej len „užívatelia“). Užívatelia vystupujú výlučne v postavení kupujúcich (resp. nadobúdateľov v prípade predaja - postúpenia práva a inej majetkovej hodnoty).
 3. V postavení predávajúceho (resp. postupcu) vystupujú jednotliví správcovia konkurznej podstaty, ktorí speňažujú majetok zapísaný do príslušných súpisov majetku vedených správcom, prípadne iní predávajúci uvedení v predmetnej ponuke, ktorí uzavreli s AUKČNOU SPOLOČNOSŤOU s.r.o. zmluvu o spôsobe a podmienkach prevádzkovania online aukcie (ďalej len „predávajúci“).

II. Služby

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. poskytuje užívateľom aukcií virtuálny obchodný priestor, v ktorom môžu užívatelia uskutočňovať, resp. podávať cenové ponuky k jednotlivým hnuteľným veciam, nehnuteľným veciam alebo právam a iným majetkovým hodnotám ponúkaným AUKČNOU SPOLOČNOSŤOU s.r.o. ako sprostredkovateľom obchodu. Obchodný priestor pre užívateľov je vytváraný počítačovými programami, www stránkou a inštrukciami, ktoré za bežnej prevádzky fungujú automaticky, bez zásahov a kontroly zo strany AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o.

III. Užívatelia

 1. Užívateľ sa zaväzuje uvádzať o sebe pri registrácií pravdivé údaje a poskytnúť AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o. všetky ním požadované informácie. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. nie je povinná kontrolovať obsah údajov zadávaných jednotlivými užívateľmi.
 2. Pokiaľ užívateľ zadá o sebe pri registrácii akýkoľvek nepravdivý údaj, berie na vedomie, že AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. nie je vo vzťahu k nemu žiadnym spôsobom viazaná, a že môže bez ďalšieho zdôvodnenia odmietnuť vykonať úkony, na ktoré by bola inak povinná, a že môže jednostranne zrušiť jeho registráciu, a to bez ďalších prípadných nárokov a náhrad. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., ktorý týmto vznikol.
 3. Pokiaľ užívateľ hodnoverným spôsobom nepreukáže opak, platí domnienka, že každý úkon, vykonaný v systéme aukcií pod jeho registračnými údajmi vykonal užívateľ, a to slobodne a vážne, s úmyslom vyvolať právne následky s ktorými je vykonanie takéhoto právneho úkonu spojené.
 4. Užívatelia sa zaväzujú s primeranou starostlivosťou chrániť svoje prístupové údaje a berú na vedomie, že úkon vykonaný pod ich registračnými údajmi zaväzuje priamo ich, bez potreby dokazovania ich osobnej účasti na úkone. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. nezodpovedá užívateľom za prípadné škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím ich registračného mena tretími osobami.
 5. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. je oprávnená jednostranne a bez udania dôvodu zrušiť registráciu užívateľov, resp. konkrétnu cenovú ponuku zadanú užívateľom, vo vzťahu ku ktorým nadobudne podozrenie, že:
  1. budú zneužívať poskytované služby, 
  2. nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony,
  3. je predpoklad, že odmietnu splniť niektorú povinnosť, na ktorú sa registráciou alebo podaním cenovej ponuky v aukciách zaviazali, najmä že nezaplatia zábezpeku alebo kúpnu cenu.

IV. Ponuky v systéme online aukcií

 1. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. prostredníctvom počítačového programu a vytvoreného systému spracováva cenové ponuky jednotlivých užívateľov, pričom s ponukami zaobchádza podľa pravidiel zverejnených v rámci konkrétnej on-line aukcie a/alebo zverejnených v obchodnom vestníku, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 2. Prípadné pravidlá k danej cenovej ponuke v rámci konkrétnej on-line aukcie, sú uvedené priamo pri zobrazení on-line aukcie, pričom sú vo vzťahu k týmto všeobecným obchodným podmienkam vo vzťahu osobitnej úpravy voči všeobecnej úprave a majú pred všeobecnou úpravou prednosť.
 3. Prípadné pravidlá k danej cenovej ponuke zverejnenej v obchodnom vestníku, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, sú vo vzťahu k týmto všeobecným obchodným podmienkam vo vzťahu osobitnej úpravy voči všeobecnej úprave a majú pred všeobecnou úpravou prednosť.
 4. Navýšenie cenovej ponuky môže byť ohraničené minimálnou a maximálnou hodnotou.
 5. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie je oprávnený navýšiť svoju vlastnú ponuku opakovane v rade za sebou, pokiaľ nebola medzi jeho ponukami urobená cenová ponuka iného užívateľa.
 6. V prípade, ak je pre určitú on-line aukciu ako podmienka účasti vyžadované zloženie zábezpeky na úhradu kúpnej ceny, AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. schváli registráciu účastníka do určitej on-line aukcie, až po pripísaní zábezpeky na úhradu kúpnej ceny na príslušný účet uvedený AUKČNOU SPOLOČNOSŤOU s.r.o. pri konkrétnej on-line aukcii (ďalej len „Účet“). Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v tomto prípade je mu umožnené urobiť cenovú ponuku, až po schválení jeho registrácie AUKČNOU SPOLOČNOSŤOU s.r.o., pričom zábezpeka na úhradu kúpnej ceny musí byť zložená na Účte minimálne tri pracovné dni pred uplynutím nastaveného systémového času on-line aukcie.
 7. Platnosť ponuky sa riadi systémovým časom stránky www.aukcnaspolocnost.sk, pričom ak bude urobená ponuka menej ako 5 minút pred koncom nastaveného systémového času, tak sa čas do konca aukcie predlžuje vždy o 5 minút.

V. Viazanosť cenovou ponukou

 1. Každý užívateľ, ktorý sa zúčastnil aukcie a urobil cenovú ponuku je viazaný svojou ponukou od okamihu jej uskutočnenia a nie je ju možné dodatočne odvolať (ďalej aj „kúpna cena“). Užívateľ, ktorý pre danú vec učinil najvyššiu cenovú ponuku je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode práva alebo inej majetkovej hodnoty (tzv. „rezervačnú zmluvu“) a zaplatiť danú kúpnu cenu. Pokiaľ tento užívateľ odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode práva alebo inej majetkovej hodnoty a/alebo doplatiť kúpnu cenu (ďalej aj ako „Zmariteľ“), vzniká AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o. nárok na zmluvnú pokutu (i) v prípade hnuteľnej veci alebo inej majetkovej hodnoty vo výške 3-násobku uskutočnenej cenovej ponuky a právo vymáhať si kúpnu cenu a nárok na náhradu škody s tým súvisiaci súdnou cestou (ii) v prípade prevodu nehnuteľnosti alebo práva na prevod nehnuteľnosti vo výške 4 % z cenovej ponuky uskutočnenej Zmariteľom a právo vymáhať si kúpnu cenu a nárok na náhradu škody s tým súvisiaci súdnou cestou. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. v tom prípade môže osloviť s uzatvorením kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode práva alebo inej majetkovej hodnoty ďalšieho užívateľa s ďalšou najvyššou ponukou v poradí (ďalej len „ďalší oslovený účastník“), ktorý vstupuje do práv a povinností Zmariteľa uvedených v predchádzajúcej vete. AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o. vzniká voči ďalšiemu oslovenému účastníkovi rovnaký nárok na úhradu zmluvnej pokuty v prípade, ak by nastala situácia uvedená v prvej vete a aj ďalší oslovený účastník by odmietol uzatvoriť kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode práva alebo inej majetkovej hodnoty a/alebo doplatiť kúpnu cenu, pričom nárok na úhradu zmluvnej pokuty voči Zmariteľovi jej zostáva zachovaný. Ak podľa podmienok zverejnených v samotnej online aukcii alebo pravidiel zverejnených v obchodnom vestníku, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, kúpna cena podlieha schváleniu príslušného orgánu v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií alebo predávajúceho, užívateľ je oprávnený uzavrieť kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode práva alebo inej majetkovej hodnoty, až po udelení súhlasu príslušného orgánu/predávajúceho. V prípade neudelenia súhlasu príslušného orgánu/predávajúceho s uzavretím kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode práva alebo inej majetkovej hodnoty, nie je užívateľ svojou ponukou viazaný a nemôže si voči predávajúcemu, prípadne AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o. uplatniť akékoľvek nároky.
 2. Kúpna cena sa uhrádza bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet uvedený v záhlaví konkrétnej kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode práva alebo inej majetkovej hodnoty, prípadne v hotovosti do pokladne subjektu uvedeného v pravidlách k danej cenovej ponuke v rámci konkrétnej on-line aukcie, pri dodržaní podmienok zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov.
 3. Ak bolo pre určitú on-line aukciu ako podmienka účasti v aukcii vyžadované zloženie zábezpeky na úhradu kúpnej ceny, zložená zábezpeka sa:
  • víťaznému uchádzačovi, ktorý podpíše kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode práva alebo inej majetkovej hodnoty (tzv. „rezervačnú zmluvu“) započíta na úhradu kúpnej ceny
  • vráti neúspešným uchádzačom najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia on-line aukcie
 4. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. je oprávnená na jednostranné započítanie svojich nárokov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok, ako aj nárokov súvisiacich s poskytnutím služby on-line aukcie oproti zloženej zábezpeke na úhradu kúpnej ceny v plnej výške.

VI. a) Znenie kúpnej zmluvy - hnuteľná vec a majetok speňažovaný správcom konkurznej podstaty

 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že predmet kúpy, ktorý je súčasťou online aukcie sa predáva „ako stojí a leží“‘. Uhradenú kúpnu cenu za predmet kúpy s výnimkou bodu 2 tohto článku všeobecných obchodných podmienok a aj prevzatý predmet kúpy už nie je možné vrátiť.
 2. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nebude možné užívateľovi odovzdať predmet kúpy, predávajúci sa zaväzuje užívateľovi zaplatenú kúpnu cenu vrátiť bez zbytočného odkladu.
 3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že výška ceny predmetu kúpy a stým spojený prevod vlastníckeho práva môže podliehať schváleniu príslušného orgánu/predávajúceho, podľa článku V ods. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok.
 4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že kúpnu cenu uhradí v lehote uvedenej v danej cenovej ponuke v rámci konkrétnej on-line aukcie, inak platí, že je povinný ju uhradiť
  1. ak nie je výška ceny vyššia ako 5.000,- EUR, do 2 dní odo dňa obdržania správy, že sa stal víťazným účastníkom, resp. ďalším osloveným účastníkom,
  2. ak je výška ceny vyššia ako 5.000,- EUR, do 5 dní odo dňa obdržania správy, že sa stal víťazným účastníkom, resp. ďalším osloveným účastníkom, ak sa užívateľ s predávajúcim nedohodnú inak.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že sa stáva úspešným záujemcom až uhradením celej kúpnej ceny v stanovenej lehote a uskutočnením cenovej ponuky vyjadruje svoj súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy nasledovného znenia (alebo znenia stanoveného predávajúcim):

  Kúpna zmluva (PDF)

 6. V prípade ak je predávajúcim správca konkurznej podstaty Užívateľ berie na vedomie, že sa stáva úspešným záujemcom až uhradením celej kúpnej ceny v stanovenej lehote a uskutočnením cenovej ponuky vyjadruje svoj súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy nasledovného znenia (alebo znenia stanoveného predávajúcim):

  Kúpna zmluva - správca (PDF)

VI. b) Zmluva o prevode nehnuteľnosti, resp. práva alebo inej majetkovej hodnoty

 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že „nehnuteľnosť“, resp. „právo“ alebo "iná majetková hodnota", ktorá je súčasťou online aukcie sa predáva „ako stojí a leží“. Uhradenú cenu za prevod nehnuteľnosti, resp. práva alebo inej majetkovej hodnoty s výnimkou bodu 2 tohto článku všeobecných obchodných podmienok a aj za prevzatú nehnuteľnosť, resp. právo alebo inú majetkovú hodnotu, už nie je možné vrátiť.
 2. Pokiaľ z dôvodov na strane predávajúceho nebude možné na užívateľa previesť nehnuteľnosť, resp. právo alebo majetkovú hodnotu, predávajúci sa zaväzuje užívateľovi zaplatenú cenu vrátiť bez zbytočného odkladu, ak sa predávajúci s užívateľom nedohodnú inak.
 3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že výška ceny za prevod nehnuteľnosti, resp. práva a inej majetkovej hodnoty a stým spojený prevod vlastníckeho práva môže podliehať schváleniu predávajúceho podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
 4. Užívateľ berie na vedomie, že uskutočnením cenovej ponuky je povinný uzavrieť zmluvu o prevode práva, tzv. „rezervačnú zmluvu k nehnuteľnosti“ v lehote najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa obdržania správy, že sa stáva víťazným účastníkom, resp. ďalším osloveným účastníkom a zmluvu o prevode nehnuteľnosti, resp. inej majetkovej hodnoty podľa povahy daného majetku (napr.: zmluva o prevode nehnuteľnosti, zmluva o postúpení pohľadávky) v lehote uvedenej v rezervačnej zmluve.
 5. Rezervačná zmluva podľa bodu 4. tohto článku všeobecných obchodných podmienok, bude obsahovať ustanovenia o kúpnej cene za nehnuteľnosť, resp. inú majetkovú hodnotu vo výške ponuky urobenej užívateľom, ktorý bol označený ako víťazný účastník, resp. ďalší oslovený účastník, ako aj údaj o výške zábezpeky na úhradu kúpnej ceny, ak táto nebola vyžadovaná už ako podmienka účasti v rámci konkrétnej on-line aukcie. Zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 4% z kúpnej ceny, maximálne však vo výške 15.000 EUR, je takýto účastník povinný uhradiť najneskôr v deň uzavretia rezervačnej zmluvy spôsobom a subjektu uvedeným v rezervačnej zmluve.
 6. Užívateľ berie na vedomie, že vypracovanie zmlúv podľa bodu 4. tohto článku všeobecných obchodných podmienok v zhode s povahou danej nehnuteľnosti a spôsobom úhrady kúpnej ceny, zabezpečí spoločnosť ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA – Marek Piršel s.r.o., IČO: 47 255 498, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, pričom užívateľ ako víťazný účastník, znáša všetky náklady súvisiace s registráciou jeho vlastníckeho práva (napr. správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra, atď.).
 7. Užívateľ berie na vedomie, že sa stáva úspešným záujemcom až uhradením celej zábezpeky na úhradu kúpnej ceny v stanovenej lehote a uskutočnením cenovej ponuky vyjadruje svoj súhlas s uzatvorením rezervačnej zmluvy nasledovného znenia (alebo znenia stanoveného predávajúcim): 

  Znenie rezervačnej zmluvy (PDF)

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Užívatelia berú na vedomie, že ich údaje vyžadované pri registrácií a v súvislosti s používaním systému online aukcií budú spracovávané automatickým systémom.
 2. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. prehlasuje, že údaje o užívateľoch spracúva dôverne a len na účely prevádzkovania systému online aukcií.
 3. Užívateľom poskytnuté údaje budú použité len v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pre overenie totožnosti užívateľa a na vyhotovenie kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode nehnuteľnosti, práva alebo inej majetkovej hodnoty či iných listín potrebných na prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy (ďalej spolu aj ako „zmluva“).
 4. Užívateľ týmto vyhlasuje, že je oboznámený s poučením o jeho právach v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok a že sú jeho údaje spracúvane na základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
 5. Užívateľ týmto vyhlasuje, že berie na vedomie nasledovné poučenie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov:

  Užívatelia sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na pána JUDr. Mareka Piršela, a to písomnou formou na adresu sídla AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o. alebo e-mailom na adresu: as@aukcnaspolocnost.sk, prípadne telefonicky na tel. čísle: +421 2 21 025 470.

  Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že užívateľ neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvu.

  Doba spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je obmedzená dobou trvania zmluvy uvedenej v predošlej vete.

  Užívateľ má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti užívateľa vystaví AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje užívateľa, ktoré sa ho týkajú. Pokiaľ AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov užívateľa. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré užívateľ požiada, bude predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ užívateľ požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. Ak AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. takéto osobné údaje spracúva, užívateľ má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od predávajúceho opravu osobných údajov týkajúcich sa užívateľa, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od užívateľa, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (v týchto prípadoch poskytne AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. užívateľovi informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre užívateľa).

  Užívateľ má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej predávajúci eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. právo na doplnenie neúplných osobných údajov. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho užívateľ požiada.

  Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

  a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel plnenia zmluvy,

  b. užívateľ namieta voči spracúvaniu osobných údajov,

  c. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

  d. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

  Užívateľ nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

  a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

  b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

  c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

  d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

  e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. vykoná výmaz osobných údajov užívateľ na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť užívateľa je dôvodná.

  Užívateľ má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

  a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu 5., a to počas obdobia umožňujúceho AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o. overiť správnosť osobných údajov;

  b. spracúvanie je protizákonné a užívateľ žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

  c. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich užívateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

  d. užívateľ namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o. prevažujú nad oprávnenými dôvodmi užívateľa.

  Pokiaľ užívateľ žiada o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu užívateľa.

  Užívateľ bude predávajúcim informovaný, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

  Užívateľ má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytol AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu užívateľa alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

  Užívateľ má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie. Užívateľ nemôže namietať spracúvanie jeho osobných údajov ak:

  a. je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu,

  b. sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického významu alebo štatistický účel.

  Užívateľ má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Pokiaľ užívateľ namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jeho osobné údaje predávajúci nemôže ďalej spracúvať.

  AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. doručenú námietku v primeranom čase posúdi. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami užívateľa, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

  Užívateľ má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jeho práva v oblasti ochrany osobných údajov.

  Užívateľ sa zaväzuje akceptovať e-maily a telefonické hovory od AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o. v súvislosti s aukciami, o ktoré prejavil záujem.

VIII. Zodpovednosť za škodu a záruky

 1. Užívatelia berú na vedomie, že na základe súčasného stavu techniky nie je možné skonštruovať bezchybné počítačové programy a systémy pre automatické spracovanie údajov.
 2. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. neručí za nepretržitú prevádzku systému online aukcií, za dostupnosť svojich služieb a ich bezchybnosť.
 3. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch, problémov siete internet a pripojenia do nej, ani za synchronizáciu skutočného času so systémovým časom online aukcií.
 4. AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. nezodpovedá za ušlý zisk, súvisiace, nepriame a ďalšie škody. Užívateľ nie je oprávnený domáhať sa náhrady škody z obchodu, ktorý sa neuskutočnil z dôvodov na strane AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o.
 5. Užívatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v online aukcii.

IX. Prehlásenie užívateľa

Užívateľ prehlasuje, že

 1. je plne spôsobilý na právne úkony,
 2. si je vedomý dôsledkov svojho konania pri používaní systémov online aukcií,
 3. si všeobecné obchodné podmienky pozorne prečítal, porozumel ich obsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a bude sa nimi riadiť,
 4. jeho úkony pri používaní systému online aukcií sú považované za vykonané slobodne a vážne.

X. Záverečné ustanovenia.

 1. Pri posudzovaní obsahu jednotlivých právnych úkonov a ich výklade sú rozhodnými v prvom rade zverejnenia správcu v obchodnom vestníku, podmienky určené a zverejnené pri konkrétnej on-line aukcii a následne tieto všeobecné obchodné podmienky.
 2. Vzťahy medzi AUKČNOU SPOLOČNOSŤOU s.r.o., predávajúcim a užívateľmi sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o obchodnej verejnej súťaži a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, bez ohľadu na miesto kde sa nachádza užívateľ alebo jeho štátnu príslušnosť, miesto pripojenia alebo umiestnenie servera online aukcií.
 3. Na riešenie prípadných sporov, vzniknutých v súvislosti s používaním Aukcií je príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.