Online-aukcia ALFA ROMEO 156 - na náhradné diely Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
80 €
Minimálne prihodenie:
5 €
Všeobecná hodnota
100 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Trenčín
Obec:
Trenčín
Ulica:
Na Vinohrady 694

On-line aukcia bola ukončená. Víťazný uchádzač bude kontaktovaný.

Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

 

Číslo súpisovej zložky

3

Súpisová hodnota v €

100,00 EUR

Hodnota (trhová) v €

90,00 EUR

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

 

 

 

Súdny alebo iný spor

 

Podielové spoluvlastníctvo

1/1

Deň a dôvod zapísania do súpisu

27.11.2023, majetok patriaci úpadcovi

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

ALFA ROMEO 156 932/A3100/30F, AA sedan, čierna metalíza EČV: PD339GX

vin: ZAR93200000228581,

Adresa miesta, kde sa nachádza

Parkovisko v CO kryte, Na vinohrady 694, 911 01 Trenčín

Rok výroby, stav opotrebovanosti

Nepojazdné, havarované, vážne závady a poškodenia, 2006

Poznámka :

Vozidlo je vyradené z cestnej premávky 

Podmienky online aukcie


  1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. 0917822724. Obhliadku ponúkaného majetku nachádzajúceho sa na adrese: Parkovisko k CO krytu, Na vinohrady 694, 911 01 Trenčín, je možné vykonať so záujemcami len po predchádzajúcej dohode termínu so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
  2. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
  3. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote pätnásť (15) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
  4. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie.
  5. Záujemca s najvyššou ponukou je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia online aukcie uskutočniť úhradu celej kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK64 1100 0000 0029 3705 2458, poznámka: názov vozidla a zároveň uzavrieť kúpnu zmluvu do 10 kalendárnych dní od ukončenia online aukcie. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola uskutočnená úhrada celej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu uvedený v predošlej vete najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od skončenia online aukcie. Po splnení tejto podmienky sa úspešným záujemcom online aukcie stáva záujemca (účastník) s najvyššou ponúknutou cenou pripísanou na účet správcu.
  6. V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou, resp. následnou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
  7. Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
  8. Úspešný záujemca je po podpise kúpnej zmluvy povinný bezodkladne prevziať všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria predmet súpisovej položky.

Doplňujúce informácie