O spoločnosti

Dražobná spoločnosť AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. (ďalej aj ako „Spoločnosť“) sa zameriava predovšetkým na realitnú činnosť a činnosť dražobníka podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. Podstatná časť tímu AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o. uskutočňuje dobrovoľné dražby už od roku 2005.

Od okamihu získania osvedčenia, oprávňujúceho Spoločnosť na výkon a uskutočňovanie dobrovoľných dražieb, začala Spoločnosť vykonávať dobrovoľné dražby pre niekoľko tak zákonných ako aj zmluvných záložných veriteľov, vrátane jednej z najväčších bankových inštitúcií pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

Naša Spoločnosť disponuje prepracovaným systémom cielenej inzercie, ktorá okrem štandardného uverejňovania zákazky na najnavštevovanejších predplatených realitných portáloch ako aj na web stránke Spoločnosti, zahŕňa oslovovanie konkrétnych záujemcov z databázy našej Spoločnosti. Súčasne sa nám osvedčila aj sekcia našej webstránky, prostredníctvom ktorej nás oslovujú so svojimi požiadavkami na nadobudnutie nehnuteľností v dobrovoľných dražbách, tzv. koneční záujemcovia.

Celý proces výkonu dobrovoľných dražieb, predovšetkým však príprava listín a dokumentov vyžadovaných v súlade so zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov je uskutočňovaný odbornými pracovníkmi AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o. s ukončeným právnickým vzdelaním. Práve ich právnické vzdelanie, možno na rozdiel od ostatných dražobných spoločností, je zárukou, že celý proces výkonu dobrovoľnej dražby od okamihu doručenia návrhu na vykonanie dražby až po odovzdanie výťažku dražby bude posudzovaný omnoho extenzívnejšie s aspektom aj na zákonnú úpravu iných osobitných predpisov. Odbornými znalosťami predovšetkým však Občianskeho zákonníka, konkurzného práva a Civilného sporového poriadku, v konečnom dôsledku minimalizuje tím AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o. vznik potencionálnych sporov v súvislosti s výkonom dobrovoľných dražieb.

Samozrejmosťou spolupráce s našou dražobnou spoločnosťou je zabezpečenie výkonu dobrovoľných dražieb na celom území Slovenskej republiky.

Naša Spoločnosť spolupracuje s notármi a súdnymi znalcami, ktorí prispievajú k tomu, že celý proces dobrovoľnej dražby vieme uskutočniť do siedmych týždňov odo dňa doručenia návrhu na vykonanie dražby. V rýchlejšom vykonaní dražby Nehnuteľnosti nás obmedzujú iba Zákonom stanovené lehoty.

V prípade záujmu o bližšie podrobnosti ako aj Vaše otázky s Vami radi prediskutujeme na osobnom rokovaní. Tešíme sa na prípadnú budúcu spoluprácu.