Advokátske služby

JUDr. Marek Piršel, resp. AK – Marek Piršel s.r.o. poskytuje advokátske služby na území Slovenskej republiky po dobu viac ako 10 rokov, prostredníctvom tímu advokátov a advokátskych koncipientov s bohatými skúsenosťami v širokej oblasti práva. Pravidelne zabezpečujeme prednášky pre našich klientov, predovšetkým v oblasti výkonu záložného práva, konkurzného práva a práva na ochranu spotrebiteľa. JUDr. Marek Piršel sa ako prednášajúci hosť zúčastňuje jednej z najvýznamnejších konferencií v oblasti pohľadávok s názvom „Management pohľadávok“ každoročne usporadúvanou organizáciou EU Generation.

Tím AK – Marek Piršel s.r.o. zabezpečuje okrem iného poradenstvo v oblasti:

Vymáhanie pohľadávok

Pri vymáhaní pohľadávok poskytujeme naozaj komplexné poradenstvo, keďže prostredníctvom sesterskej spoločnosti AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. zabezpečujeme výkon záložného práva dražbou a samozrejmosťou je aj poradenstvo tímu správcovskej kancelárie JUDr. Mareka Piršela ako dlhoročného správcu konkurznej podstaty.

V rámci vymáhania pohľadávok ponúkame klientom kompletnú analýzu bonitnosti dlžníka a s tým spojené odporúčanie najvhodnejšieho riešenia vymoženia pohľadávky. V rámci šetrenia nákladov na vymoženie pohľadávky uplatňujeme práva veriteľov v odôvodnených prípadoch prostredníctvom tzv. upomínacieho konania. Okrem samotnej rýchlosti tohto konania docielime 50% úsporu na súdnom poplatku. Ak chcete využiť naše služby v oblasti vymáhania pohľadávok, kliknite sem.

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

V súlade s ust. § 1a zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii je autorizáciou zmluvy spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Pri autorizácii zmluvy Vám naša kancelária zmluvu pripraví tak aby bola v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, zabezpečíme Vám overenie totožnosti zmluvných strán (nie je potrebné overovať podpisy na matrike alebo notárskom úrade) a následne Vám zmluvu elektronicky podáme na príslušný kataster. Pri autorizovanej zmluve advokátom príslušný katastrálny úrad uskutoční zápis vlastníckeho práva v skrátenej lehote 20 dní bez nutnosti úhrady akéhokoľvek urýchľovacieho poplatku. Ak chcete využiť naše služby pri spísaní zmluvy jej autorizácii a následnom elektronickom podaní na príslušný kataster, kliknite sem.

Ste realitná kancelária a hľadáte advokátsku kanceláriu so skúsenosťami, ktorá Vám promptne zabezpečí vyhotovenie rezervačných zmlúv, budúcich zmlúv, zmlúv o prevode nehnuteľností ich autorizáciu a následné podanie na kataster? Kliknite sem!

Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach

Plánujete si založiť obchodnú spoločnosť? Prevádzate svoj podiel v spoločnosti alebo potrebujete uskutočniť akúkoľvek zmenu v údajoch zapísanú v obchodnom registri? Kliknite sem!

Cenovú ponuku konkrétnej právnej služby Vám uskutočníme obratom a výsledok konkrétnej právnej služby Vám doručíme v najkratšom možnom čase po odsúhlasení podmienok spolupráce.

Vždy stojíme na Vašej strane!

Vaša ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA – Marek Piršel s.r.o.