ONLINE AUKCIA motorového vozidla zn. Peugeot 406! Predaj Online aukcia

Aktuálna cena

100 €
Vyvolávacia cena: 100 €
Pre účasť na aukcii sa musíte prihlásiť.
Nie ste registrovaný? .

Zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 10 €
Maximálne prihodenie: 100 €

Čas do konca aukcie

15.06.2024 19:00

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

kancelária
02 21 025 470

Mám záujem o viac informácií

Predmet aukcie

Podľa infa od vlastníka má auto rozbité čelné sklo, slabú ručnú brzdu, je potrebné vymeniť rozvody, olej, ale auto je stále pojazdné. Je búrané. STK a EK má platnú do 1.1.2025.

Podmienky online aukcie

Druh podania: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE: 2. kolo

V zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR/, JUDr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Karol Gach, nar. 16.09.1982, trvale bytom: Jasovská 3183/39, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, v konkurznom konaní vedenom na Mestskom súde Bratislava III pod sp.zn. 81OdK/46/2024, ponúka na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:

 

Číslo súpisovej zložky

1

Súpisová hodnota v €

200,00 EUR

Hodnota (trhová) v €

100,00 EUR

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

 

 

 

 

Súdny alebo iný spor

 

Podielové spoluvlastníctvo

1/1

Deň a dôvod zapísania do súpisu

Majetok patriaci Úpadcovi

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Peugeot 406, SPZ: BA750OG, VIN: VF38ERHYF81654745

2006

Adresa miesta, kde sa nachádza

Jasovská, Bratislava

Rok výroby, stav opotrebovanosti

Používané, najazdené cca 360000km, pojazdné,

Poznámka spornosti:

 

 

 

  1. Majetok sa speňažuje ako súbor hnuteľných vecí pod číslom súpisovej zložky 1.
  2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 02 21 025 470.
  3. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania vo výške trhovej hodnoty = 100,- EUR alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
  4. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote desať (10) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
  5. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie.
  6. Záujemca s najvyššou ponukou je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia online aukcie uskutočniť úhradu celej kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK71 8360 5207 0042 0204 4907, poznámka: kúpna cena Peugeot 406, VS: 81462024 a zároveň uzavrieť kúpnu zmluvu do pätnástich (15) kalendárnych dní od ukončenia online aukcie s výnimkou oprávnenej osoby podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola uskutočnená úhrada celej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu uvedený v predošlej vete najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od skončenia online aukcie. Po splnení tejto podmienky sa úspešným záujemcom online aukcie stáva záujemca (účastník) s najvyššou ponúknutou cenou pripísanou na účet správcu.
  7. V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou, resp. následnou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
  8. Náklady spojené s prevzatím majetku a registráciou vlastníckeho práva znáša úspešný záujemca.
  9. Správca upozorňuje na znenie ust. § 167r ZKR, a to na právo osôb uvedených v ust. § 167r ZKR vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.

 

JUDr. Marek Piršel, správca

Všeobecné obchodné podmienky