Pripravujeme dražbu spoluvlastníckeho podielu na pozemku v Bánove pri Nových Zámkoch Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Bánov
Katastrálne územie:
---
Ulica:
 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele ½ nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Bánov, katastrálne územie: Bánov, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2475, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“parc. č. 361/2 o výmere 658 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.