Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Baloň Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Baloň
Katastrálne územie:
Baloň
Ulica:
 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce  sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Baloň, katastrálne územie: Baloň, zapísaných v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 216, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 167 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3063/10 o výmere 90 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • vedľajšia stavba so súpisným číslom 1167 s príslušenstvom, postavenej na pozemku parcely registra „C“ č. 3063/67 o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3063/10 o výmere 90 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3063/11 o výmere 478 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3063/67 o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3063/68 o výmere 334 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).