Dražba rodinného domu v obci Lehota nad Rimavicou! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
25.06.2024 16:30
Miesto dražby:
Veľký salónik na 1. poschodí hotela Arcade, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
04.06.2024 10:15
Druhá obhliadka:
20.06.2024 13:00
Najnižšie podanie:
68 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
68 800 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Lehota nad Rimavicou
Katastrálne územie:
Rimavica
Ulica:
Lehota nad Rimavicou 20
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Lehota nad Rimavicou, katastrálne územie: Rimavica, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 295, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 20 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 93/4 o výmere 89 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 93/1 o výmere 148 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 93/3 o výmere 190 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 93/4 o výmere 89 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 20 , katastrálne územie Rimavica

Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Lehota nad Rimavicou, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri štátnej komunikácii prechádzajúcej obcou s asfaltovou povrchovou úpravou vo vzdialenosti od centra obce cca 200 m. Začiatok užívania budovy bol v roku 1934 ako materská škola. V rokoch 2018 - 2020 bola budova kompletne rekonštruovaná a v čase obhliadky bola využívaná ako rodinný dom na bývanie. Nehnuteľnosť bola ku dňu obhliadky napojená na verejný rozvod ELI, na verejný rozvod zemného plynu a na verejný vodovod. Verejná kanalizácia v predmetnej lokalite v čase obhliadky nebola riešená, z domu je kanalizácia napojená do vlastnej žumpy. Dom je riešený ako jednopodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia.

 

Dispozičné riešenie:

1.NP: zádverie spojené s chodbou, obývacia izba, kuchyňa s umiestneným plynovým kondenzačným kotlom, kúpeľňa s WC a zadná izba.

Zastavaná plocha 1.NP je 91,88 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové, ide o objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou zrealizovanou dodatočne pri rekonštrukcii domu. Zvislé nosné konštrukcie tvorí kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom, drevené trámové s rekonštruovaným podhľadom a zateplením. Krovy strechy sú väznicové sedlové, pokryté plechovou pozinkovanou krytinou vymenenou v roku 2018. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na báze umelých látok na zateplení, rekonštruované v roku 2018. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové, plsťou hladené. Dvere boli vymenené v roku 2020. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové, rekonštruované v roku 2018. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné laminátové podlahy, dlažby a podlahy ostatných miestností sú keramické dlažby rekonštruované v roku 2020. Vykurovanie je ústredné teplovodné. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Murovaný sklad

Drobná stavba - sklad bez súpisného čísla, je umiestnený v zadnej severnej časti dvora na parcele č. 93/3. Vybudovaný bol v roku 2016. Jedná sa o jednu miestnosť - sklad prístupný z dvora cez dvere drevenej konštrukcie.

Zastavaná plocha 1.NP murovaného skladu je 4,06 m2.

 

2. Altánok

Altánok je umiestnený pri dome z východnej strany na parcele č. 93/1. Bol vybudovaný v roku 2018. Altánok je zrealizovaný z nosnej zvislej konštrukcie z povrchovo upravovaných drevených hranolov bez výplne. Strecha altánku je zrealizovaná ako sedlová drevenej konštrukcie, pokrytá plechovou krytinou zn. ROVA. Podlaha altánku je s povrchovou úpravou z monolitického betónu so zatreným povrchom.

Zastavaná plocha altánku je 9,15 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.