Pripravujeme dražbu polyfunkčného objektu v Žarnovici Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Žarnovica
Obec:
Žarnovica
Katastrálne územie:
Žarnovica
Ulica:
Nám. SNP 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žarnovica, obec: Žarnovica, katastrálne územie: Žarnovica, zapísané v evidencii Okresného úradu Žarnovica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1796, a to konkrétne:

  • polyfunkčný rodinný dom so súpisným číslom 1247 s prísl., postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1346/1 o výmere 119 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1346/1 o výmere 119 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1346/3 o výmere 50 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.