Dražba rozost. rodinného domu v Martine - Priekopa Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.05.2024 11:30
Miesto dražby:
Veľká zasadacia miestnosť v Hoteli Galileo, Hlinská 25, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
03.05.2024 12:30
Druhá obhliadka:
28.05.2024 08:00
Najnižšie podanie:
219 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
219 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Martin
Obec:
Martin
Katastrálne územie:
Priekopa
Ulica:
Sučianska 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese: Martin, obec: Martin, katastrálne územie: Priekopa, zapísané v evidencii Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4061, a to konkrétne:

  • rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 899/51 o výmere 234 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 899/11 o výmere 426 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 899/51 o výmere 234 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 899/55 o výmere 188 m2, druh pozemku: ostatná plocha, (ďalej ako „predmet dražby”).

Opis predmetu dražby

Rozostavaný rodinný dom na parc. č. 899/51, k.ú. Priekopa.

Jedná sa o samostatne stojaci rozostavaný RD nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v obci Martin, kat. územie Priekopa, mimo zastavaného územia obce v tesnej blízkosti hranice intravilánu v lokalite, ktorá je územným plánom obce určená na individuálnu výstavbu RD a stavieb na bývanie. RD sa nachádza pri miestnej asfaltovej komunikácií - ul. Sučianska v severnej  časti obce vo vzdialenosti cca 4,7 km od stredu obce, v lokalite so zvýšenou hlučnosťou od železničnej dopravy.

Začiatok užívania RD je stanovený na rok 2020. V čase obhliadky bol dom obývaný aj napriek tomu, že nie je skolaudovaný. RD je napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. RD má možnosť napojenia na verejný rozvod zemného plynu.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1.NP sa nachádzajú tieto miestnosti: zádverie, chodba, obývacia izba, kuchyňa, 2 x WC, 2 x kúpeľňa, technická miestnosť,          4 x izba, terasa a parkovacia plocha.

Zastavaná plocha I. NP je 243,13 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Technické riešenie 1.NP:

Základy sú betónové bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie tvorí sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie tvorí sendvičová stena na báze dreva s dreveným nosným rámom. Vodorovné nosné konštrukcie sú stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko je mäkké drevo bez podstupníc. Strechu tvoria krovy väznicové, valbové, stanové. Krytiny strechy na krove sú plechové pozinkované. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (v čase obhliadky neboli nedokončené zvody a parapety okien). Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky - omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky - sadrové, vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, okolo vane a okolo samostatnej sprchy. Obklady okolo WC sú min. do výšky 1 m. V kuchyni sú obklady min. pri sporáku a dreze.

Výplne otvorov sú dvere hladké plné alebo zasklené. Okná sú plastové s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie sú plastové.

Podlahy obytných miestností sú veľkoplošné plávajúce laminátové (v čase obhliadky nebola dokončená nášľapná vrstva podlahy v prednej miestnosti). Dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby.

Vybavenie kuchýň: sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou, umývačka riadu (zabudovaná), chladnička alebo mraznička (zabudovaná), odsávač pár, drezové umývadlo nerezové alebo plastové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva v rozvinutej šírke 7,5 m. Vybavenie kúpeľní - vaňa je plastová rohová alebo s vírivkou, umývadlo, samostatná sprcha, vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou, pákové nerezové. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ostatné vybavenie tvorí kozub s vyhrievacou vložkou. Vstavané skrine - 1 ks.

Vykurovanie je ústredné vykurovanie - podlahové teplovodné. Zdroj vykurovania je kotol ústredného vykurovania na elektrinu. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody je zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý zo znaleckého posudku č. 217/2020 Ing. Romana Babuščáka, z ďalších dostupných informácii a z vonkajšej obhliadky.  

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.