ON-LINE aukcia Honda Civic Vydražené za 2 900 € Ukončená

Online aukcia bola ukončená a vydražená za sumu 2 900 €.

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

HONDA CIVIC 5DR FK3/1/4

vin: SHHFK37609U001248,  ev. č. RA354BH

Nafta/M1

Podmienky online aukcie

V zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR/, JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty úpadcu: Gejza Tóth, nar. 18. 07. 1964, trvale bytom Otročok 26, 982 62 Otročok, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/205/2023, ponúka na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:

 

Číslo súpisovej zložky

2

Súpisová hodnota v €

2.900,00 EUR

Hodnota (trhová) v €

2.900,00 EUR

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

 

 

 

Súdny alebo iný spor

 

Podielové spoluvlastníctvo

1/1

Deň a dôvod zapísania do súpisu

Majetok patriaci Úpadcovi

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

HONDA CIVIC 5DR FK3/1/4

vin: SHHFK37609U001248,  ev. č. RA354BH

Nafta/M1

Adresa miesta, kde sa nachádza

Otročok 26, 982 62 Otročok

Rok výroby, stav opotrebovanosti

Prvá evidencia 2009/ čierna metalíza/ najazdené cca 180000 km

Poznámka spornosti:

 

 

 

  1. Majetok sa speňažuje ako hnuteľné veci pod číslom súpisovej zložky 2.
  2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. 0917822724.
  3. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
  4. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
  5. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie.
  6. Záujemca s najvyššou ponukou je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia online aukcie uskutočniť úhradu celej kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK64 1100 0000 0029 3705 2458, poznámka: Honda Civic a zároveň uzavrieť kúpnu zmluvu do pätnástich (15) kalendárnych dní od ukončenia online aukcie s výnimkou oprávnenej osoby podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola uskutočnená úhrada celej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu uvedený v predošlej vete najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od skončenia online aukcie. Po splnení tejto podmienky sa úspešným záujemcom online aukcie stáva záujemca (účastník) s najvyššou ponúknutou cenou pripísanou na účet správcu.
  7. V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou, resp. následnou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
  8. Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
  9. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
  10. Správca upozorňuje na znenie ust. § 167r ZKR, a to na právo osôb uvedených v ust. § 167r ZKR vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.

 

 

Doplňujúce informácie