ON-line aukcia spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v obci Kečovo Vydražené za 631 € Ukončená

Online aukcia bola ukončená a vydražená za sumu 631 €.

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

POZEMKY

 

Číslo súpisovej zložky

3

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

73,40 €

Hodnota (trhová) v €

 

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

1/4

Deň a dôvod zapísania do súpisu

Majetok vo vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Štát, okres, obec, kat. územie

SR, Okres: Rožňava, Obec:

Kečovo,

k.ú. Kečovo

Číslo LV

LV: 522

Parcela registra 

  „E“

Parcelné číslo –  výmera v m- druh pozemku

482/221

1042 m2

Orná pôda

 

 

Číslo súpisovej zložky

4

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

521,27 €

Hodnota (trhová) v €

 

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

5/22

Deň a dôvod zapísania do súpisu

Majetok vo vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Štát, okres, obec, kat. územie

SR, Okres: Rožňava, Obec:

Kečovo,

k.ú. Kečovo

Číslo LV

LV: 526

Parcela registra 

  „E“

Parcelné číslo –  výmera v m- druh pozemku

506/1

3444 m2

Orná pôda

506/2

4695 m2

Orná pôda

 

 

Číslo súpisovej zložky

5

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

1,70€

Hodnota (trhová) v €

 

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

24/288

Deň a dôvod zapísania do súpisu

Majetok vo vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Štát, okres, obec, kat. územie

SR,     Okres:     Rožňava,     Obec:

Kečovo,

k.ú. Kečovo

Číslo LV

LV: 670

Parcela registra 

  „E“

Parcelné číslo –  výmera v m- druh pozemku

7/1

41 m2

Zastavaná                  plocha      a nádvorie

 

 

Číslo súpisovej zložky

6

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

14,20€

Hodnota (trhová) v €

 

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

60/720

Deň a dôvod zapísania do súpisu

Majetok vo vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Štát, okres, obec, kat. územie

SR, Okres: Rožňava, Obec:

Kečovo,

k.ú. Kečovo

Číslo LV

 LV: 671

Parcela registra 

  „E“

Parcelné číslo – výmera v m2 - druh pozemku

8/1

487 m2

Záhrada

 

 

Číslo súpisovej zložky

7

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

0,30

Hodnota (trhová) v €

 

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

3/240

Deň a dôvod zapísania do súpisu

Majetok vo vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Štát, okres, obec, kat. územie

SR, Okres: Rožňava, Obec:

Kečovo,

k.ú. Kečovo

Číslo LV

LV: 716

Parcela registra 

  „E“

Parcelné číslo –  výmera v m- druh pozemku

332/1

89 m2

Orná pôda

 

Podmienky online aukcie

V zmysle ust. § 167n ods. 1 a 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR/, JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty úpadcu: Gejza Tóth, nar. 18. 07. 1964, trvale bytom Otročok 26, 982 62 Otročok, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/205/2023, ponúka na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné súpisové zložky majetku:

 

POZEMKY

 

Číslo súpisovej zložky

3

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

73,40 €

Hodnota (trhová) v €

 

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

1/4

Deň a dôvod zapísania do súpisu

Majetok vo vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Štát, okres, obec, kat. územie

SR, Okres: Rožňava, Obec:

Kečovo,

k.ú. Kečovo

Číslo LV

LV: 522

Parcela registra 

  „E“

Parcelné číslo –  výmera v m- druh pozemku

482/221

1042 m2

Orná pôda

 

 

Číslo súpisovej zložky

4

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

521,27 €

Hodnota (trhová) v €

 

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

5/22

Deň a dôvod zapísania do súpisu

Majetok vo vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Štát, okres, obec, kat. územie

SR, Okres: Rožňava, Obec:

Kečovo,

k.ú. Kečovo

Číslo LV

LV: 526

Parcela registra 

  „E“

Parcelné číslo –  výmera v m- druh pozemku

506/1

3444 m2

Orná pôda

506/2

4695 m2

Orná pôda

 

 

Číslo súpisovej zložky

5

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

1,70€

Hodnota (trhová) v €

 

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

24/288

Deň a dôvod zapísania do súpisu

Majetok vo vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Štát, okres, obec, kat. územie

SR,     Okres:     Rožňava,     Obec:

Kečovo,

k.ú. Kečovo

Číslo LV

LV: 670

Parcela registra 

  „E“

Parcelné číslo –  výmera v m- druh pozemku

7/1

41 m2

Zastavaná                  plocha      a nádvorie

 

 

Číslo súpisovej zložky

6

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

14,20€

Hodnota (trhová) v €

 

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

60/720

Deň a dôvod zapísania do súpisu

Majetok vo vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Štát, okres, obec, kat. územie

SR, Okres: Rožňava, Obec:

Kečovo,

k.ú. Kečovo

Číslo LV

 LV: 671

Parcela registra 

  „E“

Parcelné číslo – výmera v m2 - druh pozemku

8/1

487 m2

Záhrada

 

 

Číslo súpisovej zložky

7

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

0,30

Hodnota (trhová) v €

 

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

3/240

Deň a dôvod zapísania do súpisu

Majetok vo vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Štát, okres, obec, kat. územie

SR, Okres: Rožňava, Obec:

Kečovo,

k.ú. Kečovo

Číslo LV

LV: 716

Parcela registra 

  „E“

Parcelné číslo –  výmera v m- druh pozemku

332/1

89 m2

Orná pôda

 

  1. Majetok sa speňažuje ako jeden súbor nehnuteľností pod číslom súpisovej zložky 3-7.
  2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0917822724.
  3. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania vo výške súpisovej hodnoty, t.j. 611,- EUR alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
  4. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
  5. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie.
  6. Záujemca s najvyššou ponukou je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia online aukcie uskutočniť úhradu celej kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK64 1100 0000 0029 3705 2458, poznámka: kúpna cena Kečovo a zároveň uzavrieť kúpnu zmluvu do pätnástich (15) kalendárnych dní od ukončenia online aukcie s výnimkou oprávnenej osoby podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola uskutočnená úhrada celej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu uvedený v predošlej vete najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od skončenia online aukcie. Po splnení tejto podmienky sa úspešným záujemcom online aukcie stáva záujemca (účastník) s najvyššou ponúknutou cenou pripísanou na účet správcu.
  7. V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou, resp. následnou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
  8. Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
  9. Správca upozorňuje na znenie ust. § 167r ZKR, a to na právo osôb uvedených v ust. § 167r ZKR vykúpiť majetok z konkurznej podstaty