Dražba 2 - izbového bytu v Štúrove! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
25.06.2024 09:30
Miesto dražby:
salónik v reštaurácii Riverside Hotela RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
06.06.2024 11:45
Druhá obhliadka:
19.06.2024 11:45
Najnižšie podanie:
37 300 €
Minimálne prihodenie:
10 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
37 300 €
Dražobná zábezpeka:
400 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Štúrovo
Katastrálne územie:
Štúrovo
Ulica:
Železničný Rad 9
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Štúrovo, katastrálne územie: Štúrovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4924, a to konkrétne:

  • byt č. 9, v podiele 1/1, nachádzajúci sa na 2.p. bytového domu so súpisným číslom 1529, vchod: 9 v Štúrove (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1175 o výmere 305 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom na Pozemku, na pozemku parcely registra „C“ č. 1172/5 o výmere 534 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parcely registra „C“ č. 1172/6 o výmere 35 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 8106/85824,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8106/85824 na sklade – práčovni so súpisným číslom 2536 postavenom na pozemku parcely registra „C“ č. 1172/6 o výmere 35 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „predmet dražby”).

Opis predmetu dražby

1. Dvojizbový byt č. 9, 2. poschodie, vchod č. 9, ul. Železničný rad, súpisné číslo 1529

Bytový dom sa nachádza v meste Štúrovo, okres Nové Zámky (cca 30 km) v zastavanom území mesta, spádom k centru mesta (cca 3 minúty autom), v zástavbe bytových domov, prevádzkových stavieb, s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácii (ul. Železničný rad). Bytový dom bol daný do užívania v roku 1924.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 9 pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba a pivnica v suteréne.

Celková podlahová plocha bytu č. 9 je 81,19 m2, vrátane výmery pivnice o veľkosti 12,74 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom

Bytový dom je typizovaný murovaný, má suterén s pivnicami a 3 nadzemné obytné podlažia. Je jednovchodový. Strecha je valbová s  krytinou z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je brizolitová,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú s terazzovými nástupnicami. Podlahy sú prevažne terazzové,  elektroinštalácia je svetelná, na vchodových dverách je osadený elektrický vrátnik. Výťah nie je osadený,  okná sú nové plastové, vchodové dvere sú nové presklené plastové.

 

Byt

Podlahy v obytných priestoroch sú doskové,  v predsieni a v kuchyni z PVC. Okná sú drevené zdvojené s plastovými vonkajšími roletami. Vnútorné omietky sú stierkové hladké, stropy sú s rovným podhľadom. Dvere sú drevené rámové, vstupné dvere sú drevené plné. Vykurovanie je zabezpečené kachľami na tuhé palivo. Záchod je splachovací.

 

2. Sklad – práčovňa so súpisným číslom 2536

Sklad - práčovňa so súpisným číslom 2536 postavený na parcele č. 1172/6 je dlhodobo bez využitia a údržby v nevhodnom technickom stave.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.