Opakovaná dražba obchodného strediska Lahôdky DELISA v Holíči za polovičnú cenu - termín po dohode so záujemcom Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
239 500 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
479 000 €
Dražobná zábezpeka:
30 000 €
Okres:
Skalica
Obec:
Holíč
Katastrálne územie:
Holíč
Ulica:
Staničná 1755
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1, nachádzajúce sa v katastrálnom území: Holíč, obec: Holíč, okres: Skalica, zapísané na LV č. 5750, vedenom Okresným úradom Skalica, katastrálny odbor, a to konkrétne:

  • obchodné stredisko so súp. číslom 1755, postavené na pozemku parcely reg. „C“ č. 1470/167 o výmere 2852, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely reg. „C“ č. 1470/167 o výmere 2852, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Stavba je situovaná v priemyselnej lokalite v okrajovej časti mesta. Do užívania bola daná v roku 1997. Jedná sa o prevádzkovú stavbu, ktorá bola pôvodne vybudovaná ako obchodné stredisko, schopné samostatnej prevádzkovej funkcie. V roku 2009 budova slúžila na potravinársku výrobu - výrobňa lahôdok, v čase znaleckej obhliadky bola už dlhodobo mimo prevádzky.

Budova je prevažne jednopodlažná, nad časťou je vybudované 2. NP (v roku 2009 nebolo dokončené).

Nedokončenosť stavby vidieť na 1. NP - je zhotovený strop nad 1. NP iba v časti pod 2. NP.

V priestore 2. NP nie sú realizované konštrukcie v tomto rozsahu: zvislé konštrukcie - nie sú zhotovené priečky, úpravy vnútorných povrchov, schody, dvere, povrchy podláh, vykurovanie, elektroinštalácia, vodovod a kanalizácia.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Administratívna a sociálna časť: kancelárie, šatne muži, ženy, umyváreň muži, ženy, toalety muži, ženy s príslušnými predsieňami a chodbami, miestnosť pre upratovačku, sklad hygienických potrieb.

Výrobná časť: príprava surovín, teplá kuchyňa, studená kuchyňa, expedícia, chodby.

Skladová časť: sklady, chladiarne, mraziarne, chodby.

Technická časť: elektrorozvodňa, výmenníková stanica z diaľkového horúcovodu, strojovne chladenia a mrazenia, strojovňa vzduchotechniky, príprava TÚV a pod.

 

Celková zastavaná plocha 1. NP je 2 979,61 m2.

Celková zastavaná plocha 2. NP je 465,58 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Nosným konštrukčným systémom celej stavby je ľahký oceľový skelet s osovou vzdialenosťou rámov po 4,5 m a rozponom 18 m. V časti stavby je rozpon 4,5 m, prevažuje rozpon 18 m.

Oceľová konštrukcia je prevažne bez stropu, strop je vyhotovený iba v časti, nad ktorou je vybudované 2. NP. Strešnú konštrukciu tvoria oceľové priehradové väzníky s opláštením tepelnoizolačnými strešnými panelmi s krytinou z hliníkového plechu. Presvetlenie vnútorného priestoru je cez oblúkové strešné svetlíky. Obvodový plášť je kombináciou murovaných omietnutých stien a tepelnoizolačných panelov s povrchom z hliníkového plechu. Okná sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom, dvere sú prevažne drevené hladké, vyskytujú sa aj plastové, resp. plechové dvere. Podlahy sú prevažne                             z terazzovej dlažby. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Schody na 2. NP nie sú zhotovené.                  V budove je svetelná aj motorická elektroinštalácia, rozvody vody, je odkanalizovaná. Budova je napojená na jestvujúci horúcovod, výmenníková stanica je v časti stavby, ktorá nie je predmetom dražby. Vykurovanie je lamelovými vykurovacími telesami. Vybavenie sociálnych zariadení tvoria umývadlá, WC misy, pisoáre, sprchy, výlevka, kuchynka a pod.

Pôvodná stavba bola daná do užívania v roku 1997. V roku 2006 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia, ktorou sa zmenil účel užívania stavby - lahôdkárska výroba (zmena účelu využitia stavby nebola zapísaná na LV). Boli vybudované nové výrobné priestory použitím ľahkých montovaných stenových systémov, boli vybudované nové skladové priestory, vrátane uskladnenia potravín a výrobkov v chladiacich a mraziacich boxoch. Bolo vybudované nové sociálne zariadenie pre výrobných pracovníkov. Všetky súvisiace inštalácie sú taktiež novovybudované.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý zo ZP č. 182/2009 vyhotoveného Výskumným ústavom riadenia hodnoty podniku a súdneho inžinierstva, a.s., z ďalších dostupných informácii a vonkajšej obhliadky.  

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.