Pripravujeme dražbu garáže na Pionierskej ul. v Bratislave-Novom Meste! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Bratislava III
Obec:
Bratislava-Nové Mesto
Katastrálne územie:
Nové Mesto
Ulica:
Pionierska 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava III, obec: Bratislava-Nové Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1877, a to konkrétne:

  • garáž so súp. č. 118 s prísl. postavená na pozemku parc. reg. “C“ č. 12003/3 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. 1658).