ONLINE AUKCIA pozemku (2678 m2) vo Vranove nad Topľou - podiel 1/2! NAJNIŽŠIA CENA! Vydražené za 1 200 € Ukončená

Online aukcia bola ukončená a vydražená za sumu 1 200 €.

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Vranov nad Topľou, obec: Vranov nad Topľou, katastrálne územie: Vranov nad Topľou, zapísané v evidencii Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4825, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel na pozemku parcely registra „E“ č. 970 o výmere 2678 m2, druh pozemku: orná pôda, o veľkosti 1/2 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Podmienky online aukcie

Druh podania: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE: 1. kolo

V zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR/, Mgr. Jana Čižmárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Bohdan Geczi-Borov, nar. 21.08.1986, trvale bytom: Podhrunská 684/2, 093 02 Vranov nad Topľou, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/339/2022, ponúka na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:

 

Číslo súpisovej zložky

5

Typ súpisovej zložky

Pozemok

Súpisová hodnota v €

1.000,-

Hodnota (trhová) v €

1.000,-

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

 

 

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

1/2

Deň a dôvod zapísania do súpisu

18.10.2022, majetok patriaci Úpadcovi

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Druh pozemku

orná pôda

Výmera pozemku v m2

2678

Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)

Štát: SR, obec: Vranov nad Topľou, kat. územie: Vranov nad Topľou

číslo LV

4825

a parcelné číslo

970

 

  1. Majetok sa speňažuje ako jeden súbor nehnuteľností pod číslom súpisovej zložky 5.
  2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0911 532 090.
  3. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania vo výške súpisovej hodnoty majetku, t.j. 1.000,- EUR alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
  4. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote desať (10) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
  5. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie.
  6. Záujemca s najvyššou ponukou je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia online aukcie uskutočniť úhradu celej kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK74 8360 5207 0042 0759 3059, poznámka: pozemok 970 Geczi-Borov a zároveň uzavrieť kúpnu zmluvu do pätnástich (15) kalendárnych dní od ukončenia online aukcie s výnimkou oprávnenej osoby podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola uskutočnená úhrada celej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu uvedený v predošlej vete najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od skončenia online aukcie. Po splnení tejto podmienky sa úspešným záujemcom online aukcie stáva záujemca (účastník) s najvyššou ponúknutou cenou pripísanou na účet správcu.
  7. V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou, resp. následnou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
  8. Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
  9. Správca upozorňuje na znenie ust. § 167r ZKR, a to na právo osôb uvedených v ust. § 167r ZKR vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.

 

Mgr. Jana Čižmárová, správca