Opakovaná dražba pozemku (2678 m2) vo Vranove nad Topľou - podiel 1/2! NAJNIŽŠIA CENA! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
29.03.2023 14:30
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne Hotela Bélier, Jarková 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
08.03.2023 09:00
Druhá obhliadka:
24.03.2023 09:00
Najnižšie podanie:
3 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
12 100 €
Dražobná zábezpeka:
900 €
Okres:
Vranov nad Topľou
Obec:
Vranov nad Topľou
Katastrálne územie:
Vranov nad Topľou
Ulica:
 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Vranov nad Topľou, obec: Vranov nad Topľou, katastrálne územie: Vranov nad Topľou, zapísané v evidencii Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4825, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel na pozemku parcely registra „E“ č. 970 o výmere 2678 m2, druh pozemku: orná pôda, o veľkosti 1/2 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Predmet dražby sa nachádza v katastrálnom území Vranov nad Topľou, mimo zastavaného územia obce, v tesnej blízkosti cesty číslo 18 v smere na Stropkov. Jedná sa o nezastavaný pozemok mimo zastavaného územia obce. Pozemok je  v súčasnosti využívaný na poľnohospodársku výrobu. Podľa územného plánu mesta Vranov nad Topľou sa predmet dražby nachádza na území vymedzenom na cesty I. triedy. Podľa územnoplánovacej informácie 2125/2022/19598 zo dňa 05.10.2022 vydanej mestom Vranov nad Topľou je parcela súčasťou navrhovanej preložky cesty I. triedy.  K parcele nie sú v primeranej dostupnosti žiadne inžinierske siete.  

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave pre účel, na ktorý je určený.