ONLINE AUKCIA - mraziarensky náves! Vydražené za 155 € Ukončená

Online aukcia bola ukončená a vydražená za sumu 155 €.

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet predaja

mraziarensky náves - stav používaný, zamoknutý, poškodená strecha 

Podmienky online aukcie

  1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na tel. č. 0911 532 090. Obhliadku ponúkaného majetku nachádzajúceho sa na adrese Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok, je možné vykonať so záujemcami po predchádzajúcej dohode termínu so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
  2. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania vo výške súpisovej hodnoty každej jednotlivej súpisovej položky alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
  3. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
  4. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
  5. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa vyhotovenia zápisnice podľa predchádzajúceho bodu s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy na bankový účet úpadcu: IBAN: SK25 1100 0000 0029 4501 1816.
  6. V prípade, ak úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
  7. Úspešný záujemca je po podpise kúpnej zmluvy povinný bezodkladne prevziať všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria predmet súpisovej položky.

 

JUDr. Marek Piršel, správca