Predaj zábleskového svetla Phonton Europe, MSN 800, napájanie zo siete, 1 ks za 100 EUR!! Predaj

Online aukcia bola ukončená a vydražená za sumu 100 €.

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet predaja

Číslo súpisovej zložky

117

Súpisová hodnota v €

200,- €/ks

Hodnota (trhová) v €

200,- €/ks

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

-

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

1/1

Deň a dôvod zapísania do súpisu

19.09.2018, majetok vo vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Phonton Europe, zábleskové svetlo MSN 800, napájanie zo siete, 4 ks

Adresa miesta, kde sa nachádza

Obchodný dom Saratov, Saratovská 13, 841 02  Bratislava

Rok výroby, stav opotrebovanosti

Používané, dobrý stav