ONLINE AUKCIA motorového vozidla zn. Škoda Octavia! Predaj

Online aukcia bola ukončená a vydražená za sumu 720 €.

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Podľa informácie od vlastníka - auto je momentálne nepojazdné, ide len  v núdzovom režime a dymí. Na aute je potrebné vymeniť turbodúchadlo. Bolo búrané zozadu, má nefunkčné a rozbité svetlo a zadný nárazník. Je potrebné vymeniť komponenty prednej nápravy, rozvod motora. Auto hlási niekoľko chýb ako je servo, ABS, ASR a svetlo.

Podmienky online aukcie

PONUKOVÉ KONANIE: 1. kolo

V zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR/, Mgr. Jana Čižmárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Kaleja Januv, nar. 20.09.1986, trvale bytom: Slánska 30, 082 22 Ostrovany, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 7OdK/307/2023, ponúka na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:

 

Číslo súpisovej zložky

2

Súpisová hodnota v €

100,-

Hodnota (trhová) v €

100,-

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

 

 

 

-

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

1/1

Deň a dôvod zapísania do súpisu

07.06.2024, majetok vo vlastníctve Úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

 

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Škoda Octavia Elegance, VIN: TMBBE61Z768060474

Adresa miesta, kde sa nachádza

Slánska 30, 082 22 Ostrovany

Rok výroby, stav opotrebovanosti

2005, nepojazdné

 

  1. Majetok sa speňažuje ako súbor hnuteľných vecí pod číslom súpisovej zložky 2.
  2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0911 532 090.
  3. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania vo výške súpisovej hodnoty = 100,- EUR alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
  4. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote desať (10) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
  5. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie.
  6. Záujemca s najvyššou ponukou je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia online aukcie uskutočniť úhradu celej kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK74 8360 5207 0042 0759 3059, poznámka: kúpna cena Škoda, VS: 73072023 a zároveň uzavrieť kúpnu zmluvu do pätnástich (15) kalendárnych dní od ukončenia online aukcie s výnimkou oprávnenej osoby podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola uskutočnená úhrada celej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu uvedený v predošlej vete najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od skončenia online aukcie. Po splnení tejto podmienky sa úspešným záujemcom online aukcie stáva záujemca (účastník) s najvyššou ponúknutou cenou pripísanou na účet správcu.
  7. V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou, resp. následnou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
  8. Náklady spojené s prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
  9. Správca upozorňuje na znenie ust. § 167r ZKR, a to na právo osôb uvedených v ust. § 167r ZKR vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.

 

Mgr. Jana Čižmárová, správca