ONLINE AUKCIA podielov o veľkosti 1/4 na pozemkoch v Chorvátskom Grobe (využívané na pestovanie poľnohospodárskych plodín)! Vydražené za 5 200 € Ukončená

Online aukcia bola ukončená a vydražená za sumu 5 200 €.

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senec, obec: Chorvátsky Grob, katastrálne územie: Chorvátsky Grob, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 652, a to konkrétne:

 • pozemok parcely registra „C“ č. 691 o výmere 1999 m2, druh pozemku: orná pôda, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4 k celku,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 702/6 o výmere 1590 m2, druh pozemku: orná pôda, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4 k celku,
 • pozemok parcely registra „E“ č. 702/2 o výmere 3009 m2, druh pozemku: orná pôda, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4 k celku.

Podmienky online aukcie

PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo

 

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03.03.2023 vo veci návrhu na nariadenie dodatočnej likvidácie spoločnosti: Šalaperská spoločnosť s.r.o. v dodatočnej likvidácii, IČO: 36 826 332, so sídlom: Hlboká cesta 35, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len „Spoločnosť“), bola nariadenia dodatočná likvidácia Spoločnosti a súdom bol ustanovený do funkcie likvidátora obchodnej spoločnosti: JUDr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu S1670 (ďalej len „Likvidátor“). Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2023.

 

V súvislosti s dodatočnou likvidáciou Spoločnosti týmto ako Likvidátor ponúkam na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senec, obec: Chorvátsky Grob, katastrálne územie: Chorvátsky Grob, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 652, a to konkrétne:

 • pozemok parcely registra „C“ č. 691 o výmere 1999 m2, druh pozemku: orná pôda, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4 k celku,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 702/6 o výmere 1590 m2, druh pozemku: orná pôda, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4 k celku,
 • pozemok parcely registra „E“ č. 702/2 o výmere 3009 m2, druh pozemku: orná pôda, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4 k celku

(ďalej spolu len ako „Nehnuteľnosť“);

 

 1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté Likvidátorom telefonicky na tel. č. 0911 532 090. Obhliadku ponúkaného majetku pre záujemcov, je možné vykonať po predchádzajúcej dohode na vyššie uvedenom tel. čísle.
 2. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania vo výške 5.200,- EUR (cena určená znaleckým posudkom) alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
 3. Likvidátor týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v rámci lehoty tridsiatich (30) kalendárnych dní od zverejnenia online aukcie na webovej stránke.
 4. Likvidátor vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
 5. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa skončenia ponukového konania s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr do 15 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na bankový účet Likvidátora.  
 6. V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je Likvidátor oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
 7. Úspešný záujemca znáša náklady registrácie vlastníckeho práva.
 8. Likvidátor si vyhradzuje právo kedykoľvek toto ponukové konanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

JUDr. Marek Piršel, likvidátor