Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu pozemkov v rekreačnej zóne obce Lúka! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
78 500 €
Minimálne prihodenie:
1 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
157 000 €
Dražobná zábezpeka:
8 000 €
Okres:
Nové Mesto nad Váhom
Obec:
Lúka
Katastrálne územie:
Lúka
Ulica:
 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Lúka, katastrálne územie: Lúka, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 531, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 929/3 o výmere 6117 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 931/1 o výmere 5905 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 934/1 o výmere 25573 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 938 o výmere 24926 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce a podľa územnoplánovacej informácie sa nachádzajú v rekreačnej zóne určenej na výstavbu golfového ihriska. Do centra najbližšieho mesta Piešťany je možnosť sa dostať do 15 minút osobným motorovým vozidlom a medzimestskou autobusovou dopravou z centra obce Lúka, pričom zastávka autobusu je cca 1,2 km od predmetných pozemkov. Ide o plochu rekreačných území.

 

Analýza polohy predmetu dražby:

Pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce, medzi korytom rieky Váh a diaľnicou D1. Čiastočne sa pozemky podľa dostupných informácií nachádzajú v záplavovej oblasti. Prístupné sú po obecnej účelovej komunikácii. Centrum obce je vzdialené od danej zóny približne 1,2 km. Pozemky sú prevažne rovinaté, zarastené trávnatým porastom. Inžinierske siete v čase obhliadky neboli zistené.

 

Analýza využitia predmetu dražby:

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce a sú určené platným územným plánom, potvrdené územnoplánovacou informáciou zo dňa 7.8.2023 ako rekreačná zóna obce, tzv. Golfový areál. Tento spôsob využívania pozemkov bol podmienený spracovaním osobitej štúdie, ktorá podľa vyjadrenia obce nebola doteraz predložená. Aktuálne sú pozemky prevažne využívané na poľnohospodársku produkciu, a ostatné sú zarastené trávnatým porastom. Na pozemkoch nebola v čase obhliadky umiestnená žiadna stavba.