Pripravujeme dražbu pozemku (trvalé trávne porasty) v obci Lúka Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Nové Mesto nad Váhom
Obec:
Lúka
Katastrálne územie:
---
Ulica:
 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Lúka, katastrálne územie: Lúka, zapísaná v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 531, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 938 o výmere 24926 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty (ďalej len ako „Predmet dražby“).