Pripravujeme opakované kolo konkurznej dražby - 2-oj izb. bytu vo Zvolene po dohode so záujemcom Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
Cikkerova sieň na III. NP, Radnica mesta Banská Bystrica, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
18 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
67 400 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Zvolen
Obec:
Zvolen
Katastrálne územie:
Zvolen
Ulica:
Balkán 37
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Byt č. 21 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu ul. Balkán so súpisným číslom 1759, vchod: 37, na ulici Balkán 37 vo Zvolene (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 558/15 o výmere 325 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra „C“ č. 558/16 o výmere 326 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 4879/221398, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Zvolen, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5355, okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen (ďalej spolu len ako „predmet dražby“).

UPOZORNENIE NAVRHOVATEĽA: 

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

  1. Poznamenáva sa Okresný súd Banská Bystrica sp.zn. 7OdK/194/2022 zo dňa 23.06.2022 vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka a za správcu konkurznej podstaty ustanovuje JUDr. Janu Živickú so sídlom Bakossova 8, Banská Bystrica, P 275/2022 zapísané dňa 10.11.2022;
  2. Záložné právo zo zákona v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov Balkán 1759, podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z.;
  3. Záložné právo v prospech veriteľa Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, Bratislava, IČO: 31 351 026, V 3768/14 z 22.01.2015, ktorý neprihlásil svoju splatnú pohľadávku do konkurzného konania – Pozn.: Prípadný vydražiteľ nadobúda predmet dražby s týmto záložným právom!
  4. Záložné právo v prospech veriteľa Ing. Katarína Bohumelová, rodné priezvisko Gregušová, dátum narodenia 08.10.1968, Stará Kremnička 123, 965 01 Stará Kremnička, v podiele 1/1, V 229/2021 z 24.2.2021, ktorý neprihlásil svoju splatnú pohľadávku do konkurzného konania – Pozn.: Prípadný vydražiteľ nadobúda predmet dražby s týmto záložným právom!
  5. Navrhovateľ dražby upozorňuje na ust. § 167k ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZKR“), podľa ktorého predmet dražby tvorí konkurznú podstatu ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi k výkonu zabezpečovacieho práva, v súvislosti s ust. § 167k ods. 4 ZKR, podľa ktorého speňažením zaťaženého majetku zanikajú iba zabezpečovacie práva prihláseného zabezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva;
  6. Navrhovateľ dražby upozorňuje na ust. § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na právo osôb uvedených v § 167r vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.

Opis predmetu dražby

Bytový dom, v ktorom sa byt nachádza má 5 nadzemných podlaží. Na 1. NP sú vstupné a komunikačné priestory, byty, pivnice k bytom a technická vybavenosť domu, na ostatných nadzemných podlažiach sú byty.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1965

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 21 je dvojizbový s príslušenstvom, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň a, pivnica.

Podlahová plocha bytu je o výmere 48,27 m2 (vrátane plochy pivnice o výmere 1,53 m2).

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Z dispozičného a z konštrukčného hľadiska sú v bytovom dome byty, spoločné priestory a pivničné kobky patriace k bytom. Dom je zateplený, strecha je zrekonštruovaná, vstupná brána je drevená čiastočne presklená, okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Dom je založený na železobetónových základoch. Nosné steny sú murované, rovnako aj deliace priečky. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov s rovným podhľadom. Strecha domu je valbová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. V Dome nie je výťah.

Úpravu vonkajších povrchov tvorí kontaktný zatepľovací systém s povrchovou úpravou na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké so soklom z olejového náteru. Okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Schodisko je železobetónové prefabrikované s nášľapnou vrstvou stupňov z linolea. Vykurovanie je ústredné napojené na centrálny rozvod tepla, radiátory v byte sú rebrové liatinové. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Dom má bleskozvod. Rozvod studenej vody a teplej úžitkovej vody je z centrálneho zdroja. Kanalizácia je zvedená do verejnej siete. V dome je zavedený plyn, v byte nie. Vstup do domu je na elektromagnetický čip, v dome je elektrovrátnik.

 

Byt

Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou a je dobre udržiavaný. Nášľapné vrstvy podláh tvorí veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Vstupné dvere sú bezpečnostné, interiérové dvere sú na báze dreva v oceľových zárubniach a harmonikové. Povrchy stien tvorí vápenná omietka hladká s maľovkou, v kúpeľni a WC je keramický obklad. V kúpeľni je vaňa a keramické umývadlo. Vo WC je keramická WC kombi misa. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s digestorom a nerezovým drezom.

Byt je orientovaný na západ. Vykurovanie je ústredné teplovodné s dodávkou tepla cez rebrové zliatinové radiátory. V byte sú rozvody elektroinštalácie, studenej vody, vnútornej kanalizácie a rozvody vykurovania. Byt má samostatné meranie studenej vody a elektriny. K bytu patrí pivnica umiestnená na 1. NP.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.