Pripravujeme dražbu 3-izbového bytu v Rimavskej Sobote! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Rimavská Sobota
Katastrálne územie:
Tomášová
Ulica:
Rimavská 1650/3
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Rimavská Sobota, katastrálne územie: Tomášová, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 325, a to konkrétne:

  • byt č. 34 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu 80 b.j. ul. Rimavská so súpisným číslom 1650, vchod: 3 na Rimavskej ulici v obci Rimavská Sobota (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 833/8 o výmere 1116 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 7477/603479.