Opakovaná dražba vyprataného 4 - izbového bytu v obci Spišská Belá po dohode so záujemcom. Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
03.04.2019 10:30
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér, na Jarkovej 1 v Prešove
Prvá obhliadka:
15.03.2019 14:30
Druhá obhliadka:
28.03.2019 15:00
Najnižšie podanie:
30 550 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
40 700 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Kežmarok
Obec:
Spišská Belá
Katastrálne územie:
Spišská Belá
Ulica:
Hviezdoslavova 38

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 2 nachádzajúci sa na 1. p. rodinného domu, so súpisným číslom 362, vchod: 38, na Hviezdoslavovej ulici č. 38 v Spišskej Belej (ďalej len „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1196 o výmere 564 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5624/10000, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Kežmarok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 796, okres: Kežmarok, obec: Spišská Belá, katastrálne územie: Spišská Belá.

Opis predmetu dražby

Byt sa nachádza na prvom poschodí (druhom nadzemnom podlaží) v dome súpisné číslo 362 na Hviezdoslavovej ulici, orientačné číslo 38 v Spišskej Belej. Dom sa nachádza v centre mesta. Dom je súčasťou zástavby obytných domov. Dom nie je
podpivničený. Na oboch nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty.
Dom je murovaný so sedlovou strechou pokrytý pálenou krytinou. Vchod do oboch bytov je zo spoločnej chodby. Do bytu č. 2, ktorý je v II. nadzemnom podlaží je prístup po veľmi strmých betónových schodoch. Dom je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii.


Dispozičné riešenie:
Byt pozostáva zo štyroch obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie, chodba, schodište, kuchyňa, kúpeľňa a WC a komora.
Celková podlahová plocha bytu č. 2 je 155,83 m2.

Technicko – konštrukčné riešenie:
Byt pozostáva zo štyroch obytných miestnosti a príslušenstva. V byte boli realizované stavebné úpravy. Realizácia stavebných úprav je na nízkej technickej úrovni. Izby majú hladkú, štukovú omietku. Okná sú plastové. Dvere sú dyhované, osadené v
oceľových zárubniach. Podlahy vo všetkých miestnostiach sú plávajúce. V sociálnych zariadeniach a chodbe pri vstupe je keramická dlažba. Podhľady sú sadrokartónové s bodovým osvetlením. Bytové jadro je murované s keramickým obkladom stien v kúpeľni. V kúpeľni sa nachádza vaňa, umývadlo, sprchovací kút s masážnymi tryskami a WC. Vaňa je opotrebovaná.
V kuchyni je nová kuchynská linka s nerezovým drezom. Šporák je plynový s odsávačom pár. Vodovodné batérie sú pákové.
Byt je vykurovaný v izbách plynovými vykurovacími telesami. TÚV je pripravovaná elektrickým zásobníkovom prietokovým ohrievačom. Byt je napojený na verejný rozvod vody a plynu. Jedná sa o bytovú jednotku v rodinnom dome. Bytová jednotka je zaradená do I. kategórie s úplným sociálnym vybavením.
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie, plynu, okrem stúpacích vedení a uzavieracích ventilov najbližšie k nim. Elektrický domový vrátnik, zvonček, poštová schránka, merače studenej vody a radiátory).
Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo byt vrátane zárubní, hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v neudržiavanom a zanedbanom stave.