Dražba rodinného domu v Uliči, okres Snina Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Snina
Obec:
Ulič
Katastrálne územie:
Ulič
Ulica:
Ulič 347

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Snina, obec: Ulič, katastrálne územie: Ulič, tak ako sú zapísané v evidencií Okresného úradu Snina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1275, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 347 s príslušenstvom, postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1165/5 o výmere 389 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1165/5 o výmere 389 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.