Opakovaná dražba rodinného domu v Sečovciach, okres Trebišov Vydražené za 37 300 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
27.04.2018 09:30
Miesto dražby:
salónik na 1. posch. v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
10.04.2018 14:15
Druhá obhliadka:
17.04.2018 14:15
Najnižšie podanie:
37 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
49 700 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Trebišov
Obec:
Sečovce
Katastrálne územie:
Sečovce
Ulica:
Jazmínová 1513/12

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obec: Sečovce, katastrálne územie: Sečovce, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2364, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1513 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2018 o výmere 592 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2018 o výmere 592 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 1513, katastrálne územie Sečovce

Predmet dražby je postavený ako súčasť dvojdomu zapísaný v liste vlastníctva ako rodinný dom. Rodinný dom je postavený v rovinatom teréne, nepodpivničený s dvomi nadzemnými podlažiami. Obe časti domu tvoria samostatné funkčné celky. Rodinný dom sa nachádza na Jazmínovej ulici, na parcele číslo 2018, v k.ú. Sečovce, súpisné číslo 1513. Stavba bola postavená v roku 1990.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

I. podzemné podlažie tvorí: schodisko, chodba, sklad paliva, kotolňa, garáž.  

Zastavaná plocha I. podzemného podlažia je 70,92 m2.

I. nadzemné podlažie tvorí: závetrie, zádverie, WC, hala + jedálenský kút, kuchyňa, zásobáreň, schodisko, obývacia izba, pracovňa.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 116,1 m2.

Podkrovie tvorí: schodisko, predsieň, kúpeľňa, šatník, predsieň a tri izby.

Zastavaná plocha podkrovia je 116,1 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom má sedlovú strechu s krytinou z AZC vlnoviek. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Obvodové murivo je murované. Vonkajšia omietka je brizolitová. Objekt má drevené zdvojené okná s medziokennými žalúziami. Garážová brána je výklopná. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody a kanalizácie. K domu je privedená plynová prípojka. Z vonkajšej obhliadky predmetu dražby je možné konštatovať, že na rodinnom dome  nie je vykonávaná pravidelná údržba.   

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov. 

 

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.