Dražba bytu a garáže v lukratívnej časti Bratislavy-m.č. Staré Mesto! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Bratislava I
Obec:
Bratislava-Staré Mesto
Katastrálne územie:
Staré Mesto
Ulica:
Drotárska cesta 100

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava I, obec: BA-m.č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré mesto, tak ako sú zapísané v evidencií Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6903, a to konkrétne:

 

a)            byt č. 2 nachádzajúci sa na 1. p. Mestskej vily Drotárska cesta 100 so súpisným číslom 6169, vchod: Drotárska cesta 100, na Drotárskej ulici v Bratislave – m.č. Staré Mesto (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 4692/12 o výmere 427 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k pozemkom parcely registra „C“ č. 4692/12 o výmere 427 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, č. 4692/13 o výmere 184 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, č. 4692/24 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, č. 4692/28 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 15186/182770 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

b)            nebytový priestor č. 2 – NPG1 nachádzajúci sa v suteréne Mestskej vily Drotárska cesta 100 so súpisným číslom 6169, vchod: Drotárska cesta 100, na Drotárskej ulici v Bratislave – m.č. Staré Mesto (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 4692/12 o výmere 427 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k pozemkom parcely registra „C“ č. 4692/12 o výmere 427 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, č. 4692/13 o výmere 184 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, č. 4692/24 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, č. 4692/28 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 1748/182770 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „Predmet dražby“).