OPAKOVANÁ dražba pozemkov o výmere 1469 m2, aj na stavebné účely v obci Kútniky!!! SKVELÁ CENA!!! Vydražené za 20 300 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
28.05.2018 08:45
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
10.05.2018 14:45
Druhá obhliadka:
22.05.2018 14:45
Najnižšie podanie:
30 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
40 500 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Kútniky
Katastrálne územie:
Heďbeneéte
Ulica:
 

Kontakt

JUDr. Mrúzová
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Kútniky, katastrálne územie: Heďbeneéte, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1185, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 150/19 o výmere 366 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 150/20 o výmere 103 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 150/21 o výmere 390 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 150/22 o výmere 110 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 150/23 o výmere 389 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 150/24 o výmere 111 m2, druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Predmet dražby sa nachádza v obci Kútniky, katastrálne územie Heďbeneéte, okres Dunajská Streda, v okrajovej  obytnej časti, v zástavbe rodinných domov. Prístup k predmetu dražby je po spevnenej komunikácii. Dostupnosť mesta Dunajská Streda je cca 2 minúty autom (2,50 km), čo má vplyv najmä na lukratívnosť pozemkov. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi.  Obec má cca 1350 obyvateľov, rozšírenú sieť obchodov a služieb komplexného charakteru, nachádza sa tu obecný úrad, materská  škola, kultúrne zariadenie, športový areál, pošta. Obec má vybudovaný verejný vodovod, plynovod, kanalizáciu, elektrický rozvod a telekomunikačnú káblovú sieť.  Pracovné možnosti  v meste sú dobré vzhľadom na blízkosť Dunajskej Stredy, nezamestnanosť je okolo 8%.