Opakovaná dražba rodinného domu v Gabčíkove, teraz za nižšiu cenu! Vydražené za 59 330 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
28.05.2018 09:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
10.05.2018 15:30
Druhá obhliadka:
22.05.2018 15:30
Najnižšie podanie:
59 330 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
79 100 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Gabčíkovo
Katastrálne územie:
Gabčíkovo
Ulica:
Pasienky 11

Predmet dražby

a) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Gabčíkovo, katastrálne územie: Gabčíkovo, zapísané na liste vlastníctva č. 3559 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 246 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 969/3 o výmere 130 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah k pozemku je zapísaný na liste vlastníctva č. 2958) (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

b) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Gabčíkovo, katastrálne územie: Gabčíkovo, zapísané na liste vlastníctva č. 2958 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 969/3 o výmere 130 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 969/2 o výmere 270 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 246, na parc. č. 969/3, kat. ú. Gabčíkovo

Predmet dražby sa nachádza v centrálnej časti Podunajskej roviny, približne 10 km južne od Dunajskej Stredy a 3 km od vodného diela. Rodinný dom sa nachádza na ulici Pasienky v zástavbe rodinných domov, ktorý bol daný do užívania v roku 2001. Dom má dve nadzemné podlažia a je čiastočne podpivničený.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Na 1. PP sú umiestnené: sklady, kotolňa, zásobáreň, chodba, schodisko.

Zastavaná plocha 1.PP je: 108,11 m2.

 

Na 1. NP sú umiestnené: chodba, izby, schodisko, kuchyňa, kúpeľňa, zásobáreň, garáž, WC.

Zastavaná plocha 1.NP je: 130 m2.

 

V podkroví sú umiestnené: chodba, izby, schodisko, kúpeľňa.

Zastavaná plocha podkrovia je: 108,11 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Osadenie rodinného domu do terénu je zabezpečené zvislou izoláciou. Základy domu sú betónové monolitické a izolácia domu proti zemnej vlhkosti je prevedená. Obvodové murivo a vnútorné nosné priečky sú z pálených tehál. Strop je železobetónový a drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha domu je sedlová pokrytá betónovými škridlami. Nosná konštrukcia strechy je drevená. Klampiarske konštrukcie sú prevedené. Výplňové konštrukcie sú drevené - okná sú zdvojené a dvere sú rámové s výplňou a hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Vykurovanie je ústredné na plynový kotol a na kotol tuhého paliva - biokotol. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Zdroj teplej vody je plynový zásobníkový ohrievač.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Prístrešok

Prístrešok bol daný do užívania v roku 2001.

Zastavaná plocha prístrešku je 11,97 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.