Opakovaná dražba rodinného domu v obci Čalovec pri Komárne! Vydražené za 20 000 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
05.06.2018 10:30
Miesto dražby:
miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
14.05.2018 16:30
Druhá obhliadka:
28.05.2018 16:30
Najnižšie podanie:
17 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
22 900 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Komárno
Obec:
Čalovec
Katastrálne územie:
Čalovec
Ulica:
Čalovec 21

Predmet dražby

1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec Čalovec, katastrálne územie Čalovec, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 113, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným č. 21 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 952/1 o výmere 451 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

2. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec Čalovec, katastrálne územie Čalovec, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 262, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 952/1 o výmere 451 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 952/15 o výmere 374 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 21, katastrálne územie Čalovec

Predmetom dražby je nepodpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a sedlovou strechou. Dom je situovaný v rovinatom teréne obce Čalovec. Rodinný dom je napojený na vodovod, žumpu, plyn a NN elektrický rozvod. Stavba bola užívaná od roku 1966. Prístavba kuchyne, komory, kurínov a ošipárne bola postavená v roku 1976.

 

Dispozičné riešenie:

1.NP: chodba, kúpeľňa s WC, vstup na povalu, komora, 3 izby a prístavba – zádverie, kuchyňa, komora.

Zastavaná plocha 1. NP je 109,47 m2 (z toho zastavaná plocha pôvodnej časti 1. NP o výmere 72,68 m2 a zastavaná plocha prístavby 1. NP je 36,79 m2).

 

Technické a konštrukčné riešenie:

Základy predmetu dražby sú betónové, ide o objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1.NP sú murované z tehál v skladobnej hrúbke nad 40 cm do 50 cm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká. Stropy nad 1.NP sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, krov je drevený väznicový. Krytina je pálená obyčajná jednodrážková. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z brizolitu. Schody do neobytného podkrovia sú neidentifikované (priestor nesprístupnený). Vstupné dvere predmetu dražby sú zhovené ako plastové. Interiérové dvere domu sú hladké plné alebo presklené. Okná 1.NP sú plastové s izolačným sklom a žalúziami. Podlahy v 1.NP sú prevažne plávajúce parkety a keramické dlažby. Vykurovanie objektu je zabezpečené plynovým kotlom (umiestnenie v kuchyni v prístavbe). Ako zdroj TÚV slúži zásobníkový ohrievač v kúpeľni na prízemí. V rodinnom dome sa nachádza rozvod plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod potrubia kanalizácie z kuchyne a kúpeľne, svetelná a motorická elektroinštalácia. V roku 2010 bola vykonaná rekonštrukcia rozvodov vody a odtoku, nové plávajúce podlahy, nové plastové okná a dvere, nová kuchynská linka. V rodinnom dome sú viditeľné stopy po zatekaní na stenách a strope v obytných miestnostiach.

 

 

 

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

1. Chlievy a kuríny

Chlievy a kuríny postavené na parcele č. 952/1 nie sú evidované v popisných a geodetických informáciách. Ide o prízemný objekt bez podpivničenia s pultovým krovom, ktorý nie je napojený na inžinierske siete.

Zastavaná plocha chlievov a kurínov je 10,48 m2.

 

2. Sklad

Sklad postavený na parcele č. 952/1 nie je evidovaný v popisných a geodetických informáciách. Ide o prízemný objekt bez podpivničenia s pultovým krovom, ktorý nie je napojený na inžinierske siete.

Zastavaná plocha skladu je 29 m2.

 

3. Prestrešenie vstupu do rodinného domu

Zastavaná plocha prestrešenia je 3,15 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave s viditeľnými stopami po zatekaní.