Pripravujeme opakovanú dražbu pozemkov vo Veľkom Záluží Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
37 100 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Nitra
Obec:
Veľké Zálužie
Katastrálne územie:
Veľké Zálužie
Ulica:
Jarocká 

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

  1.  Spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ k celku na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese: Nitra, obec: Veľké Zálužie, katastrálne územie: Veľké Zálužie, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5204, a to konkrétne:
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2546/13 o výmere 1171 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),
  1. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k celku na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese: Nitra, obec: Veľké Zálužie, katastrálne územie: Veľké Zálužie, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5205, a to konkrétne:
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2546/11 o výmere 5424 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Pozemky sa nachádzajú v obci Veľké Zálužie v extraviláne (mimo zastavaného územia obce) asi 1,50 km južne od centra obce. Obec sa nachádza v okrese Nitra a je vzdialená asi 13 km západne od krajského mesta Nitra, s napojením na rýchlostnú cestu R1, smer Trnava - do 5 min. autom. V obci sa nachádza len základná občianska vybavenosť.

V zmysle predloženej územnoplánovacej informácie sú pozemky parc. č. 2546/13 a č. 2546/11 definované ako plochy výroby a podnikateľských aktivít. Iné využitie je v súčasnosti možné vylúčiť.

Pozemok parc. č. 2546/13 je využívaný ako prístupová komunikácia ‐ úzka a dlhá parcela. Ako celok je obdĺžnikového tvaru s rozmermi asi 195,0 x 6,0 m. Je priamo prístupný zo štátnej asfaltovej cesty III triedy. Je neoplotený, využívaný ako prístupová komunikácia pre priľahlé parcely. Je pokrytý zhutnenou resp. ujazdenou vrstvou štrku alebo asfaltového recyklátu.

Pozemok parc. č. 2546/11 je využívaný na podnikateľské účely, nachádza sa tu píla vrátane manipulačnej plochy a plochy na dočasné uloženie reziva. Ako celok je obdĺžnikového tvaru s rozmermi asi 62,0 x 87,5m. Prístupný je z verejnej cesty cez pozemok parc. č. 2546/13. Je oplotený strojovým pletivom na drevených a betónových stĺpikoch. Z východnej strany je oplotený plotom z betónových tvárnic, za ktorým sa v blízkosti na vedľajšej parcele nachádza stavba ‐ hala. Povrch pozemku bol v čase obhliadky z prevažnej časti pokrytý vyrovnávajúcim násypom nezistenej hrúbky a presnej skladby (navážkou) zhutneného štrku. Pri východnom okraji sa nachádzala dočasná drobná stavba ‐ drevený prístrešok.

Inžinierske siete sú obmedzené ‐ na pozemok parc. č. 2546/11 je podľa informácie vlastníka zrealizovaná len podzemná prípojka el. energie.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.