Spoluvlastnícky podiel:1/4 na pozemku vo Veľkom Záluží Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
1 756,50 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
1 756,50 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Nitra
Obec:
Veľké Zálužie
Katastrálne územie:
Veľké Zálužie
Ulica:
 

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

pozemok: katastrálne územie Veľké Zálužie okres Nitra LV č. 5204 spoluvlastnícky
podiel:1/4 , parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape (číslo parcely/druh
pozemku/výmera): 2546/13/OstP/1 171 m2