Predaj veľkej skrine v ponukovom konaní! Pripravovaná

Typ:
Pripravovaná
Dátum predaja:
---
Miesto predaja:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
7 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
7 €
Zábezpeka:
0 €

Kontakt

JUDr. Bartánus
0918 878 105

Mám záujem o viac informácií

Predmet predaja

PONUKOVÉ KONANIE: 2. Kolo

V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Mgr. Viera Findurová, nar.: 12.11.1965, bytom: Nám. SNP 524/2, 9301 01 Senec, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I., č. k. 6K/26/2015, Mgr. Marek Piršel ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:

Číslo súpisovej položky majektu

Typ súpisovej položky majektu

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Podielové spoluvlastníctvo

Súpisová jednotková hodnota

Súpisová hodnota majetku

1

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí

Veľká skriňa

1

1/1

15,00 €

15,00 €

 

2

 

3

 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí

Skriňa s 3-mi odkladacími priestormi a zrkadlom

 

Botník

 

1

 

1

 

 

1/1

 

1/1

 

 

80,00 €

 

15,00 €

 

 

80,00 €

 

15,00 €

 

4

 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí

Stolík

 

1

 

1/1

 

20,00 €

 

20,00 €

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

9

 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí

Stolík pod TV

 

 

Obývacia stena

 

 

Stolík pod PC

 

 

Skriňa + poličky

 

Posteľ bez matracov

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1/1

 

 

1/1

 

 

1/1

 

 

1/1

 

1/1

20,00 €

 

 

100,00 €

 

 

20,00 €

 

 

20,00 €

 

30,00 €

 

20,00 €

 

 

100,00 €

 

 

20,00 €

 

 

20,00 €

 

30,00 €

 

  1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0918 878 105. Obhliadka ponúkaného majetku je možné vykonať po predchádzajúcom ohlásení správcovi na uvedenom telefonickom čísle.
  2. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote tridsať (30) dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku podávali záväzné ponuky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
  3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote nebude správca prihliadať.
  4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi na adresu Mgr. Marek Piršel,  kancelária správcu Kopčianska 10, 851 01 Bratislava v zalepenej obálke s označením „predaj –neotvárať – Mgr. Viera Findurová ".
  5. Ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny najmenej vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku,  identifikačné údaje záujemcu - kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a písomný a telefonický kontakt na záujemcu - kupujúceho. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nebude správca prihliadať.
  6. Správca vyhodnotí všetky doručené ponuky nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk a vyhotoví o tom zápisnicu. Správca predkladá všetky doručené ponuky spĺňajúce podmienky ponukového konania na schválenie zástupcovi veriteľov úpadcu.
  7. Schválenie predaja a uzavretie kúpnej zmluvy na predaj majetku všeobecnej podstaty podlieha oznámeniu a schváleniu zástupcom veriteľov úpadcu.
  8. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa schválenia predaja majetku všeobecnej podstaty zástupcom veriteľov úpadcu s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy na bankový účet 2616284370/1100 IBAN: SK2911000000002616284370.
  9. V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, je zástupca veriteľov oprávnený schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania.

 

Mgr. Marek Piršel, správca