Dražba rodinného domu v obci Veľký Šariš, okres Prešov! Vydražené za 50 000 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
06.04.2018 10:00
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér na Jarkovej 1 v Prešove
Prvá obhliadka:
13.03.2018 16:30
Druhá obhliadka:
03.04.2018 16:30
Najnižšie podanie:
48 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
48 400 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Prešov
Obec:
Veľký Šariš
Katastrálne územie:
Veľký Šariš
Ulica:
Gardom 385/32

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Veľký Šariš, katastrálne územie: Veľký Šariš, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1704, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 385 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1074 o výmere 360 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1073 o výmere 283 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1074 o výmere 360 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom na ul. Gardom  súpisné číslo 385, katastrálne územie Veľký Šariš

Predmetom dražby je samostatné stojaci rodinný dom nachádzajúci sa v zastavanom území obce. Prístup k domu je z miestnej spevnenej komunikácie. Predmet dražby  je prízemný bez podpivničenia. Na základe výpovede vlastníka predmetu dražby bol dom postavený v roku 1962. Vstup do domu je zo zadnej bočnej  časti dvora. Dom sa nachádza na rovinatom pozemku.

 

Dispozičné riešenie:

1.NP: zádverie, komora, kúpeľňa  s WC, kotolňa,  chodba , kuchyňa, 3 izby, chodba a 2 šatníky.

Zastavaná plocha 1. NP je 123,77 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové prekladané kameňom bez vodorovnej izolácie. Murivo domu je zmiešané /tehla pálená a nepálená - valky/ hr. 58  cm. Priečky sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Vonkajšia povrchová úprava fasády je stierka uskutočnená lepidlom a armovacou mriežkou na zateplení z PPS. Rozvod vody do domu je riešený z verejného vodovodu od vodomernej šachty umiestnenej na susednom pozemku. ELI v dome je riešená rozvodmi 220 a 380 V na fasáde domu. Strecha je riešená ako sedlová s valbou, pokrytá pôvodnou plechovou pozinkovanou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované  pôvodné zvody, žľaby a parapety. Kúpeľňa v prízemí domu je vybavená plastovou vaňou, umývadlom a WC kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramického obkladu do výšky stropu, podlaha je z keramickej dlažby. Kuchyňa v prízemí je s kuchynskou linkou na báze dreva a kuchynským sporákom na PB zabudovaným do pracovnej dosky s digestorom a nerezovým drezom s kuchynskou stojankovou batériou. V kuchynskej zostave je zabudovaná elektrická rúra. Obklad steny za kuchynskou linkou je keramický. Podlahy obytných miestností  a v kuchyni sú plávajúce laminátové. Okná v dome sú plastové EURO s izolačným dvojsklom s plastovými žalúziami. Predmet dražby je napojený na verejné rozvody  vody, kanalizácie, vodovodu, ELI a zemného plynu. Zemný plyn bol v čase obhliadky odpojený, so zdemontovaným plynomerom .

V roku 2005 bola na predmete dražby vykonaná rekonštrukcia interiéru s výmenou výplňových konštrukcií, ktorá spočíva z nasledovných stavebných úprav:

- výmena okien za plastové EURO okná;

- uskutočnené vnútorné stierky stien a stropov;

- rekonštrukcia kúpeľne a WC vrátane zariaďovacích predmetov a keramických obkladov a dlažieb;

- rekonštrukcia kuchyne - kuchynská linka, sporák, digestor;

- realizácia UK s oceľovými rozvodmi, panelovými radiátormi a plynovým kondenzačným kotlom, ktorý bol v čase obhliadky odpojený od prívodu plynu  so zdemontovaným plynomerom;   

- ohrev TUV zásobníkovým elektrickým ohrievačom;

- fasáda  domu bola zateplená s povrchovou úpravou z lepidlovej stierky s armovacou mriežkou - ku dňu obhliadky bez finálnej úpravy fasády z minerálnej omietky.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Garáž

Garáž je jednopodlažná stavba vybudovaná na parcele č. 1074 ako samostatná stavba v zadnej časti dvora. Stavba nie je  zapísaná na liste vlastníctva, ani zakreslená v kópii z katastrálnej mapy. Je bez súpisného čísla a tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe. Garáž bola vybudovaná v roku 1970. Je murovanej konštrukcie z pórobetónových tvárnic hrúbky 15-30 cm, vybudovaná na betónových základových pásoch prekladaných kameňom bez podmurovky. Z vonkajšej strany je upravená   štukovou omietkou a z vnútornej strany s povrchovou úpravou hladkej omietky. Strop garáže je s rovným podhľadom.  Strecha je plochá spádovaná do zadnej východnej časti a s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie tvorí pozinkovaný žľab a zvod. Podlaha je hrubá betónová. Vráta sú otváracie plechové. V garáži je rozvod ELI - svetelný a motorický.  

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.