Pripravíme po dohode so záujemcom opakovanú dražbu RD V Stakčíne Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
11 550 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
15 400 €
Dražobná zábezpeka:
3 000 €
Okres:
Snina
Obec:
Stakčín
Katastrálne územie:
Stakčín
Ulica:
Lesná 13
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Snina, obec: Stakčín, katastrálne územie: Stakčín, zapísané v evidencii Okresného úradu Snina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 56, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 15 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 149/9 o výmere 114 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • letná kuchyňa so súpisným číslom 814 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 149/74 o výmere 44 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 149/9 o výmere 114 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 149/73 o výmere 507 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 149/74 o výmere 44 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

  1. Rodinný dom na pozemku CKN č. 149/9, k.ú. Stakčín

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom až mierne svahovitom pozemku v obci Stakčín, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií na okraji obce.

Na základe potvrdenia o veku domu a podľa zistenia pri obhliadke bol začiatok užívania domu v roku 1976.  

Dom je napojený na verejné rozvody ELI, vodovodu a kanalizácie. Dom nie je napojený na verejný rozvod zemného plynu (je tu však možnosť napojenia). Rodinný dom je jednopodlažný bez obytného podkrovia a bez podpivničenia. Ku dňu ohodnotenia je dom obývaný.  Fasáda domu je pôvodná s povrchovou úpravou zo striekanej brizolitovej omietky. 

 

Dispozičné riešenie:

Hlavný vstup do domu je z čelnej strany dvora cez predložené schody a cez zádverie, za ktorým je umiestnená kotolňa na tuhé palivo so samostatným vstupom z úrovne dvora.

 

V 1. NP sa nachádzajú tieto miestnosti: zádverie, chodba, 2 x izba, šatník, kúpeľňa s WC, kuchyňa a kotolňa na tuhé palivo so samostatným vstupom z vonkajšej strany dvora, pričom podlaha kotolne je výškovo posunutá o 1,8 m oproti  podlahe ostatného obytného podlažia domu.

Zastavaná plocha je 110,50 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové so zvislou izoláciou proti vode. Obvodové murivo celého domu je murované zo zmiešaného muriva tehlového a z pórobetónových tvárnic hr. do 30 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády zo striekanej  brizolitovej omietky. Priečky v dome sú vybudované z pálených tehál.

Strop nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vonkajšie omietky sú striekané brizolitové a vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové.  

Vykurovanie domu je riešené ako ústredné s oceľovými rozvodmi, plechovými panelovými radiátormi a kotlom   stacionárnym na tuhé palivo umiestneným v kotolni domu. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený el. zásobníkovým   ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kotolni domu.

ELI v dome je riešená rozvodmi 220 V a 380 V. Rozvádzač ELI umiestnený v 1.NP v zádverí s poistkovými automatmi. Strecha domu je valbová s krytinou z AZC šablón na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované (prieniky, žľaby  a zvody). Parapety sú pozinkované. Okná a vchodové dvere na dome sú plastové EURO s izolačným dvojsklom. 

Podlaha v zádverí a v kúpeľni je z keramickej dlažby, podlahy v obytných miestnostiach na prízemí sú plávajúce laminátové. Kuchyňa v 1.NP je s kuchynskou linkou na báze dreva. V kuchynskej zostave je umiestnený kuchynský sporák s keramickou platňou a el. rúrou s digestorom, drez je nerezový s pákovou stenovou batériou. Keramický obklad steny je za kuchynskou linkou.

Kúpeľňa na prízemí domu je rekonštruovaná vybavená plastovou vaňou, umývadlom, automatickou práčkou a WC kombi. Steny kúpeľne s WC sú obložené keramickým obkladom do výšky stropu. Podlaha kúpeľne a WC je z keramickej dlažby. Životnosť domu je odhadom stanovená na 100 rokov.

 

  1. Letná kuchyňa – drobná stavba na pozemku CKN č. 149/74, k.ú. Stakčín

Letná kuchyňa je umiestnená v zadnej časti dvora. Letná kuchyňa bola vybudovaná okolo roku 1976.

 

Dispozičné riešenie:

Drobná stavba pozostáva z jednej miestnosti, ktorá javí značné známky poškodenia a nie je v súčasnosti využívaná. 

Zastavaná plocha je 43,92 m2.

 

Technické riešenie:

- Základy - sú bez podmurovky, iba základové pásy.

- Zvislé nosné konštrukcie – sú murované zo zmiešaného muriva - pórobetónu a tehál hrúbky nad 15 do 30 cm.

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú trámčekové s podhľadom.

- Strecha - krov - pultový; krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná čiastočne poškodená, provizórne prekrytá fóliou.

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter.

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka.

- Výplne otvorov - dvere sú hladké plné alebo zasklené; okná sú zdvojené a ostatné sú s dvojvrstvovým zasklením.

- Podlahy - tvorí dlažba na cementový poter.

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia je len svetelná – poistky.

 

Údržba drobnej stavby je značne zanedbaná so známkami prejavujúcej sa vlhkosti od zatekania strechy. Životnosť   drobnej stavby je stanovená na 50 rokov.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1.Drobná stavba - Hospodárska budova

Stavba drevenej konštrukcie je umiestnená za domom v zadnej severozápadnej časti dvora na parcele CKN č. 149/73. Stavba nie je zakreslená v kópií z katastrálnej mapy. Drobná stavba bola vybudovaná v roku 1976.

 

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi.

- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité doskami z vonkajšej strany.

- Strecha - krov - pultový; krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná.

- Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové.

 

Zastavaná plocha je 26,89 m2.

2.Prístrešok pre auto

Prístrešok pre auto je umiestnený vedľa domu. Prístrešok podľa zistenia pri obhliadke bol zrealizovaný v roku 2014, je   drevenej konštrukcie s pultovou strechou, pokrytou plechovou krytinou.

 

Zastavaná plocha je 9,77 m2.

 

Predmet dražby sa nachádza v dobrom stave.