Dražba RD V Stakčíne Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.09.2021 16:00
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
08.09.2021 12:00
Druhá obhliadka:
22.09.2021 12:00
Najnižšie podanie:
17 010 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
18 900 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Snina
Obec:
Stakčín
Katastrálne územie:
Stakčín
Ulica:
Lesná 13
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Snina, obec: Stakčín, katastrálne územie: Stakčín, zapísané v evidencii Okresného úradu Snina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 56, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 15 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 149/9 o výmere 114 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • letná kuchyňa so súpisným číslom 814 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 149/74 o výmere 44 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 149/9 o výmere 114 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 149/73 o výmere 507 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 149/74 o výmere 44 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

  1. Rodinný dom súpisné číslo 15, kat. územie Stakčín

Jedná sa o samostatne stojaci dom nachádzajúci sa na rovinatom až mierne svahovitom pozemku v obci Stakčín, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov, pri miestnej komunikácií na okraji obce.

Začiatok užívania domu bol v roku 1976. Dom je napojený na verejné rozvody ELI, vodovodu a kanalizácie. Dom nie je napojený na verejný rozvod zemného plynu (je však možnosť napojenia).

Rodinný dom je jednopodlažný, bez obytného podkrovia a bez podpivničenia. Fasáda domu je pôvodná s povrchovou úpravou zo striekanej brizolitovej omietky. 

 

Dispozičné riešenie:

Hlavný vstup do domu je z čelnej strany dvora cez predložené schody a cez zádverie, za ktorým je umiestnená kotolňa na tuhé palivo so samostatným vstupom z úrovne dvora.

I. NP tvorí: zádverie, chodba, 2 x izba, šatník, kúpeľňa s WC, kuchyňa a kotolňa na tuhé palivo so samostatným vstupom z vonkajšej strany dvora, pričom podlaha kotolne je výškovo posunutá o - 1,8 m, oproti podlahe ostatného obytného podlažia domu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zastavaná plocha I.NP je 110,50 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové so zvislou izoláciou proti vode. Obvodové murivo celého domu je murované zo zmiešaného muriva  tehlového a z pórobetónových tvárnic hr. do 30 cm, z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády zo striekanej  brizolitovej omietky. Priečky v dome sú vybudované z pálených tehál.

Strop nad 1.NP je drevený trámový, s rovným podhľadom. Vonkajšie omietky sú striekané brizolitové a vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové.   

Vykurovanie domu je riešené ako ústredné s oceľovými rozvodmi, plechovými panelovými radiátormi a stacionárnym kotlom na tuhé palivo umiestneným v kotolni. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený el. zásobníkovým ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kotolni. ELI v dome je riešená rozvodmi 220V a 380V. Rozvádzač ELI s poistkovými automatmi je umiestnený v 1.NP v zádverí.

Strecha je valbová s krytinou z AZC šablón na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované (prieniky, žľaby a zvody). Parapety sú pozinkované. Okná na dome sú plastové EURO s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú vymenené plné plastové. Podlaha v zádverí a v kúpeľni je z keramickej dlažby, podlahy v obytných miestnostiach na prízemí domu sú plávajúce laminátové. 

Kuchyňa v 1.NP je s rekonštruovanou kuchynskou linkou na báze dreva (v roku 2019). V kuchynskej zostave je umiestnený kuchynský sporák s keramickou platňou a el. rúrou s digestorom, drez je nerezový s pákovou stenovou    batériou. Keramický obklad steny je za kuchynskou linkou. Podlaha v kuchyni bola zrekonštruovaná v roku 2019 na plávajúcu laminátovú.

Kúpeľňa na prízemí bola rekonštruovaná, vybavená je plastovou vaňou, umývadlom, automatickou práčkou a WC kombi. Steny kúpeľne s WC sú obložené keramickým obkladom do výšky stropu. Podlaha kúpeľne a WC je z keramickej dlažby.

 

  1. Letná kuchyňa súpisné číslo 814, kat. územie Stakčín

Letná kuchyňa je umiestnená v zadnej časti dvora na p. CKN č. 149/74. Na základe zistenia pri obhliadke bola drobná stavba – letná kuchyňa vybudovaná okolo roku 1976.

 

Dispozičné riešenie:

Letná kuchyňa pozostáva z jednej miestnosti, ktorá v čase obhliadky javila značné známky poškodenia a nie je využívaná. 

Zastavaná plocha je 43,92 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

- Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy;

- Zvislé nosné konštrukcie sú murované zo zmiešaného muriva  - pórobetónu a tehál, hrúbky nad 15 do 30 cm;

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú trámčekové s podhľadom;

- Strecha a krov sú pultové; krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná, čiastočne poškodená provizórne prekrytá fóliou;

- Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hrubá omietka alebo náter, čelná stena je rekonštruovaná s fasádnym náterom;

- Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka;

- Výplne otvorov – dvere, sú hladké plné alebo zasklené; okná sú zdvojené a ostatné sú s dvojvrstvovým zasklením;

- Podlahy tvorí dlažba na cementový poter;

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia je len svetelná, na poistky.

 

Údržba bola v čase obhliadky značne zanedbaná so známkami prejavujúcej sa vlhkosti od zatekania strechy. Ďalšie viditeľné vady boli poškodenia omietok, výplňových konštrukcií, vchodových dverí a dlažby.  

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1.   Hospodárska budova

Stavba drevenej konštrukcie je umiestnená za domom v zadnej severozápadnej časti dvora na parcele č. 149/73. Stavba nie je zakreslená v kópií z katastrálnej mapy. Hospodárska budova bola vybudovaná v roku 1976.

 

Technické riešenie:

- Základy sú bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi;

- Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové, jednostranne obité doskami z vonkajšej strany;

- Strecha - krov je pultový; krytina strechy je na krove - plechová pozinkovaná;

- Výplne otvorov - dvere sú drevené zvlakové.

Zastavaná plocha 1.NP garáže a skladu je 26,89 m2.

 

2.   Prístrešok pre auto

Prístrešok pre auto je umiestnený vedľa domu. Prístrešok bol podľa zistenia pri znaleckej obhliadke zrealizovaný v roku  2014, je drevenej konštrukcie s pultovou strechou pokrytou plechovou krytinou.

Prístrešok je postavený s čiastočnou výplňou steny z východnej strany a s podlahou z monolitického betónu a betónovej dlažby.        

Zastavaná plocha je 9,77 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom, zrekonštruovanom stave, letná kuchyňa však nie je udržiavaná.