Opakovaná dražba skladu s pozemkami v Podunajských Biskupiciach v Bratislave - ihneď k užívaniu!!! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
24.01.2019 14:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
08.01.2019 09:30
Druhá obhliadka:
18.01.2019 09:30
Najnižšie podanie:
59 850 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
79 800 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bratislava II
Obec:
Bratislava-Podunajské Biskupice
Katastrálne územie:
Podunajské Biskupice
Ulica:
Odeská 75

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava II, obec: BA – m. č. Podunajské Biskupice, katastrálne územie: Podunajské Biskupice, tak  ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3597, a to konkrétne:

  • sklad so súpisným číslom 10678 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 5719/31 o výmere 338 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 5719/31 o výmere 338 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 5720/45 o výmere 124 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 5720/50 o výmere 5 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby

Sklad  so súpisným číslom 10678 s príslušenstvom, postavený na par. č. 5719/31 v k.ú. Podunajské Biskupice na ulici Odeská 75. 

Predmet dražby je situovaný vo východnej okrajovej časti mestskej časti Bratislava ‐ Podunajské Biskupice v rámci sústredenej radovej zástavby rovnakých halových objektov na Odeskej ulici. Nehnuteľnosť je prístupná z verejného priestranstva a z komunikácie so spevneným asfaltovým povrchom vozovky, spájajúcej mestskú časť Bratislava ‐ Podunajské Biskupice a obec Most pri Bratislave. Objekt je súčasťou radovej zástavby hál so samostatným prístupom, v nedávnej minulosti slúžil ako predajný sklad ovocia a zeleniny a v súčasnosti je nevyužívaný. Predmet dražby má bezprostrednú možnosť napojenia na verejné inžinierske siete ‐ vodovodnú a elektrickú. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1974.

 

Dispozičné riešenie:

Oblúková hala prierezového tvaru polovičnej paraboly je obdĺžnikového pôdorysu, centrálne tvorená jedným otvoreným priestorom. Približne v strede predmetu dražby sa nachádza dvojpodlažný vstavok, pozostávajúci na úrovni 1. NP z priestoru na chladený sklad a prechodu do zadnej časti predmetu dražby.

Na 2. NP sa nachádza kancelária, kuchynka a kúpeľňa. 2. NP je prístupné oceľovým schodiskom.

Pri hlavnom vstupe do predmetu dražby sa nachádza drevený vstavok, ktorý slúžil ako predajňa.

 

Celková zastavaná plocha predmetu dražby je o výmere 306,37 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy predmetu dražby sú betónové, monolitické pásové s predpokladanou vodorovnou hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti. Pozdĺžne základové pásy sú spoločné so susednými objektmi hál. Zvislé nosné konštrukcie sú oceľové, parabolické stĺpové. Pozdĺžne steny sú železobetónové, spoločné so susednými objektmi hál, na ktorých je uložený pokračujúci drevený záklop strešnej konštrukcie. Štítové steny sú murované prevažne so škvárobetónových tvárnic, doplnené pálenými tehlami. Strešná konštrukcia je jednostranný plný drevený záklop na parabolickom oceľovom skelete, krytina je z asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, úplné. Úpravy vonkajších povrchov sa nachádzajú len na štítových stenách ‐ vápenné hrubé. Vnútorné povrchové úpravy predmetu dražby tvorí náter. Vnútorné povrchové úpravy vstavku sú vápenné hladké omietky. Vnútorné keramické obklady sú len pri umývadle a sprche na 2. NP stredového vstavku a sú z keramických dlaždíc. Vstupné brány sú oceľové a otváravé. Interiérové dvere stredového vstavku sú hladké a plné. Podlahy predmetu dražby v halovej časti sú z betónových prefabrikovaných panelov, podlahy stredového vstavku na úrovni 2. NP tvorí prevažne linoleum, v kúpeľni je keramická dlažba. Povrch podláh v rámci dreveného vstavku pri vstupe do objektu je keramická dlažba. Vykurovanie objektu je riešené ako ústredné len v časti stredového vstavku na úrovni 2. NP ako teplovodné radiátorové, panelové vykurovacie telesá. Zdrojom tepla na 1. NP je elektrický kotol. V objekte je rozvod svetelnej a motorickej elektroinštalácie, v rámci stredového vstavku aj rozvody vody SV a TÚV, rozvody kanalizácie. Objekt má kompletný bleskozvod. Sociálne zázemie stredového vstavku na úrovni 2. NP obsahuje keramické umývadlo a sprchovací kút s ostatnými vodovodnými batériami a záchodovú misu kombi. V kuchyni sa nenachádza kuchynská linka. Zásobovanie objektu vodou je realizované pomocou zásobovacej nádrže na vodu, z ktorej sa voda čerpá čerpadlom do 2. NP sociálneho stredového vstavku hadicou. Odkanalizovanie je riešené do trativodu za objektom.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.