Ponuka majetku - pozemky v Trsticiach Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
17 320 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Galanta
Obec:
Trstice
Katastrálne územie:
Trstice
Ulica:
 

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta, obec: Trstice, katastrálne územie: Trstice, zapísané Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 282, a to konkrétne:

- pozemok parcely registra "C" č. 685 o výmere 539 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

pozemok parcely registra "C" č. 686 o výmere 327 m2, druh pozemku: záhrady.