Dražba pozemkov v Trsticiach! Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
29.07.2020 09:45
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
09.07.2020 10:00
Druhá obhliadka:
21.07.2020 10:00
Najnižšie podanie:
24 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
24 000 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Galanta
Obec:
Trstice
Katastrálne územie:
Trstice
Ulica:
 

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta, obec: Trstice, katastrálne územie: Trstice, zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 282, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra "C" č. 685 o výmere 539 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra "C" č. 686 o výmere 327 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

 

Pozemky parcely registra “C” č. 685 a 686, kat. územie Trstice

Predmet dražby je situovaný v zastavanom území obce a je prístupný z hlavnej cesty. Pozemok je rovinatý a má tvar nepravidelného obdĺžnika s prístupom na dlhej strane. V čase obhliadky bol pozemok využívaný na parkovanie pre vozidlá autobazáru a parkovanie pre zákazníkov občerstvenia. Situovaný je však medzi pozemkami, na ktorých stoja rodinné domy. Je predpoklad, že by predmet dražby mohol byť v budúcnosti využitý na výstavbu. Obec Trstice leží približne 22 km od okresného mesta Galanta, 50 km od krajského mesta Trnava a 65 km od hlavného mesta SR Bratislavy. V obci sa nachádza materská a základná škola, pošta, knižnica, lekáreň, zdravotné stredisko, banka a predajňa potravín. Na pozemkoch je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, elektriny, plynu a káblovej televízie.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.