BEZPROBLÉMOVÁ 2. opakovaná dražba rodinného domu s pozemkami v Trsticiach Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
10.04.2019 11:15
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
15.03.2019 11:30
Druhá obhliadka:
01.04.2019 11:30
Najnižšie podanie:
136 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
182 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Galanta
Obec:
Trstice
Katastrálne územie:
Trstice
Ulica:
Trstice 892

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta, obec: Trstice, katastrálne územie: Trstice, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 964, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 892 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 729/62 o výmere 116 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 729/3 o výmere 910 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 729/27 o výmere 1318 m², druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 729/62 o výmere 116 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby”).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom  so súpisným číslom 892 s príslušenstvom, postavený na par. č. 729/62 v k.ú. Trstice. 

Predmet dražby sa nachádza v zastavanom území obce Trstice. Predmet dražby je samostatne stojaci rodinný dom, bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 2003. Pozemok na ktorom sa  predmet dražby nachádza je rovinatého charakteru. Na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete vodovod, plynovod, elektrická sieť a kanalizácia do žumpy. Pozemok je oplotený. Predmet dražby je dopravne priamo napojený na komunikačný systém obce. Dopravné spojenie je možné aj autobusovou dopravou. Prístup k predmetu dražby je po spevnenej asfaltovej komunikácii. V lokalite nie sú žiadne rušivé vplyvy, ktoré by predmet dražby znehodnocovali.

 

Dispozičné riešenie:

1. NP dispozične pozostáva z krytého závetria, garáže, vstupnej haly, schodiska, komory, kuchyne s obývacou izbou a WC.

2. NP dispozične pozostáva zo schodiska, chodby, kúpeľne s WC, 3 izieb, šatníka, pracovne a 2 loggií.

 

Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 116 m2.

Zastavaná plocha 2. NP je o výmere 102,66 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Predmet dražby je založený na základových pásoch z betónu B20 s izoláciou. Zvislý nosný systém nadzemných podlaží je z murovaných obvodových a vnútorných stien z tvárnic typu Porotherm o hrúbke 38 cm. Obvodové steny sú upravené kontaktným tepelnoizolačným systémom o hrúbke 5 cm s povrchovou úpravou tvorenou farebnou tenkovrstvou silikátovou omietkou. Povrchová úprava sokla je z dekoratívnej omietky Marmolit. Stropné konštrukcie sú z monolitického železobetónu B20. Strešná konštrukcia je drevená väznicová sústava so stredovými väznicami a krokvami. Strešná konštrukcia je uložená na obvodových vencoch. Krytina na streche je betónová, strešná krytina Bramac. Podkrovné priestory sú zateplené a upravené sadrokartónovým podhľadom. Súčasťou predmetu dražby je aj hromozvod. Výplne okenných otvorov tvoria plastové okná s izolačným dvojsklom a vnútornými žalúziami. Strešné okná sú typu Velux. Klampiarske konštrukcie, žľaby a zvody sú z medeného plechu, vonkajšie parapety sú hliníkové. Nenosné konštrukcie - priečky sú murované a čiastočne montované sadrokartónové. Povrchové úpravy vnútorných stien tvoria vápenno cementové hladené omietky, v sociálnych zariadeniach na všetkých podlažiach je zrealizovaný keramický obklad. Povrchová úprava podláh v obývacích miestnostiach a v kuchyni je laminátová plávajúca podlaha. V kúpeľniach, WC a v garáži sa nachádza keramická dlažba. Vnútorné schodiská sú z monolitického betónu, povrchovú úpravu nástupníc tvorí tvrdé drevo. Vnútorné dvere sú plné alebo presklené a vsadené do drevených zárubní. Rozvod teplej aj studenej vody je z centrálneho zdroja. Vykurovanie predmetu dražby je samostatné s kombinovaným kotlom na plyn, ktorý sa nachádza na 1. NP. Vykurovanie objektu v  dome je riešené čiastočne ako podlahové /podkrovie/ v kombinácii s oceľovými doskovými radiátormi. Rozvod zemného plynu je zavedený v 1. NP.  Na 1. NP a 2. NP sú zrealizované rozvody TV a rádioantény pod omietkou. Zariaďovacie predmety v sociálnych zariadeniach tvorí WC so zadnou nádržkou, sprchový kút, vaňa a umývadlo. Kuchyňa je bez zariaďovacích predmetov. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody, plynu a elektro, kanalizácia je realizovaná do žumpy. Súčasťou predmetu dražby je aj kopaná studňa s hĺbkou 10 m a priemerom 600 mm. Studňa bola daná do užívania v roku 2004.

 

2. Garáž s letnou kuchyňou bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 729/3 v k.ú. Trstice.

Garáž je prízemnou stavbou murovanou z pálených tehál. Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Okná a dvere v garáži sú plastové, vráta sú plastové automatické. V garáži sa nachádzajú keramické podlahy. K dispozícii je osadený krb na tuhé palivo, elektrické vykurovacie konvektory, splachovací záchod, sprchovací kút a smaltované umývadlo s nerezovými výtokovými pákovými armatúrami. Stropy sú s rovným podhľadom. Strecha garáže je sedlová, krov je drevený s krytinou z pálenej škridle, omietky sú vápennocementové hladké.

 

Zastavaná plocha garáže s letnou kuchyňou je o výmere 88,71 m2.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Záhradný altánok bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na par. č. 729/3 v k.ú. Trstice.

Záhradný altánok je drobnou stavbou pôdorysných rozmerov 5,50 x 3,40 m. Záhradný altánok sa nachádza v dvorovej časti za rodinným domom. Záhradný altánok má jedno nadzemné podlažie a sedlovú strechu. Krytina strechy je betónová a strešná krytina je značky Bramac. Klampiarske konštrukcie, žľaby a zvody sú z medeného plechu Obvodové múry sú murované v skladobnej hrúbke do 30 cm a do výšky 1,10 m, ktoré prechádzajú do murovaných pilierov. Stropy sú trámové s podhľadom. Vonkajšia povrchová úprava stien je tvorená tenkovrstvou omietkou. Podlaha je z keramickej dlažby. Záhradný altánok bol daný do užívania v roku 2004.

 

Zastavaná plocha záhradného altánku je o výmere 18,70 m2.

 

2. Vinárska pivnica s príslušenstvom, postavená na par. č. 729/27 v k.ú. Trstice.

Vinárska pivnica je drobnou stavbou pôdorysných rozmerov 5,00 x 2,00 m. Vinárska pivnica sa nachádza v záhrade za rodinným domom. Vinárska pivnica je jednopodlažná s klenbovou strechou, čiastočne zapustená do terénu. Krytinu strechy tvorí asfaltový šindel. Klampiarske konštrukcie, žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Obvodové múry sú murované v skladobnej hrúbke do 30 cm. Stropy sú klenbové s podhľadom, škárované murivo. Vonkajšia a vnútorná povrchová úprava stien je tvorená škárovaným murivom. Podlaha vo vinárskej pivnici je hrubá a betónová. Vo vinárskej pivnici je zavedený rozvod vody, technologické zariadenie pre automatické zavlažovanie a rozvody elektro.

 

Zastavaná plocha vinárskej pivnice je o výmere 10,00 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.