Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Nižný Tvarožec v okrese Bardejov Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Bardejov
Obec:
Nižný Tvarožec
Katastrálne územie:
Nižný Tvarožec
Ulica:
Nižný Tvarožec 59

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Nižný Tvarožec, k. ú.: Nižný Tvarožec, zapísané na LV č. 113, a to konkrétne:

  1. rodinný dom s príslušenstvom so súpisným číslom 59, postavený na parc. reg. "C" č. 48 o výmere 809 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  2. pozemok parc. reg. "C" č. 48 o výmere 809 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  3. pozemok parc. reg. "C" č. 49/2 o výmere 337 m2, druh pozemku: záhrady.