Po dohode so záujemcom pripravíme dražbu rodinného domu v obci Smolník v okrese Gelnica! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
12 700 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
12 700 €
Dražobná zábezpeka:
3 000 €
Okres:
Gelnica
Obec:
Smolník
Katastrálne územie:
Smolník
Ulica:
Smolník 107
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Gelnica, obec: Smolník, katastrálne územie: Smolník, zapísané v evidencii Okresného úradu Gelnica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 765, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným č. 107 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 500 o výmere 405 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 500 o výmere 405 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 501 o výmere 185 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len „predmet 2. opakovanej dražby“).

Opis predmetu dražby

 

Rodinný dom súpisné číslo 107, katastrálne územie Smolník

Predmetom 2. opakovanej dražby je samostatne stojaci rodinný dom postavený v mierne svahovitom teréne, čiastočne  podpivničený, s jedným nadzemným podlažím. 

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V I. podzemnom podlaží sa nachádzajú dve pivnice.

V I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú: chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, komora a dve izby.  

Zastavaná plocha I. PP je 23,3 m2.

Zastavaná plocha I. NP je 138,15 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Predmet 2. opakovanej dražby má sedlovú strechu. Strešná krytina je z AZC šablón. Klampiarske výrobky sú z  pozinkovaného plechu. Obvodové murivo je murované bez vodorovnej izolácie. Vonkajšia omietka je vápenná. Strop nad I.PP  je železobetónový. Nad I. NP je strop drevený trámový s viditeľnými trámami. Dom má do ulice dve plastové okná, ostatné sú  drevené dvojité - tie prevažujú. Podlahy v I. podzemnom podlaží sú betónové. V I. nadzemnom podlaží sú v izbách opotrebované plávajúce podlahy, ostané podlahy sú keramické dlažby. V I. NP sa nachádza kúpeľňa so sprchovacím kútom a umývadlom. V kúpeľni je aj WC. V kúpeľni sa nachádza keramický obklad stien. Zariaďovacie predmety sú štandardné - opotrebované. Vodovodné batérie sú v rodinnom dome klasické aj pákové. Kuchynská linka je na báze dreva. Okolo kuchynskej linky sa nachádza keramický obklad steny. V linke je nerezový drez. Kúrenie rodinného domu je lokálne, zabezpečené kachľovými pecami na tuhé palivo. TÚV je pripravovaná elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody umiestneným v komore. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody. Odkanalizovaný je trativodom. Rozvod elektroinštalácie je zásuvkový a svetelný s poistkami. V čase obhliadky bol dom odpojený od elektrickej energie. Rodinný dom je zamokrený vo všetkých miestnostiach, pre ďalšie užívanie vyžaduje celkové odizolovanie. 

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu 2. opakovanej dražby, opis predmetu 2. opakovanej dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet 2. opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.