Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu rodinného domu v obci Smolník v okrese Gelnica, na základe nového znaleckého posudku! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
9 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
12 700 €
Dražobná zábezpeka:
2 500 €
Okres:
Gelnica
Obec:
Smolník
Katastrálne územie:
Smolník
Ulica:
Smolník 107

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Gelnica, obec Smolník, katastrálne územie Smolník, zapísané v evidencii Okresného úradu Gelnica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 765, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným č. 107 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 500 o výmere 405 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 500 o výmere 405 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 501 o výmere 185 m2, druh pozemku: záhrady

 (ďalej len ako „ predmet opakovanej dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 107, postavený na pozemku parc. č. 500, k.ú. Smolník.

Predmet opakovanej dražby bol daný do uživania v roku 1950. Nehnuteľnosť je postavená v mierne svahovitom teréne, je čiastočne  podpivničená, s jedným nadzemným podlažím. 

 

Dispozičné riešenie:

V I. podzemnom podlaží sa nachádzajú dve pivnice.

V I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú: chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, komora a dve izby.  

Zastavaná plocha I. PP je 23,3 m2.

Zastavaná plocha I. NP je 138,15 m2.

 

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Predmet opakovanej dražby má sedlovú strechu so strešnou krytinou z AZC šablón. Klampiarske výrobky sú z  pozinkovaného plechu a obvodové murivo je murované bez vodorovnej izolácie. Vonkajšia omietka je vápenná. Strop nad I.PP je železobetónový a nad I. NP je drevený trámový s viditeľnými trámami. Nehnuteľnosť má do ulice dve plastové okná, ostatné okná sú dvojité drevené. Podlahy v I. podzemnom podlaží sú betónové. V I. nadzemnom podlaží sú v izbách opotrebované plávajúce podlahy, ostatné podlahy sú tvorené z keramických dlažieb. V I. NP sa nachádza kúpeľňa so sprchovacím kútom a umývadlom, pričom v kúpeľni je aj WC. V kúpeľni sa nachádza keramický obklad stien.  Vodovodné batérie  sú v rodinnom dome klasické aj pákové. Kuchynská linka je na báze dreva s nerezovým drezom, pričom okolo kuchynskej linky sa nachádza keramický obklad steny. Kúrenie rodinného domu je lokálne kachľovými pecami na tuhé palivo. TÚV je pripravovaná elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody umiestneným v komore. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody a je odkanalizovaný trativodom.  Rozvod elektroinštalácie je zásuvkový a svetelný s poistkami. Rodinný dom je momentálne odpojený od elektrickej energie a je zamokrený vo všetkých miestnostiach. Pre ďalšie užívanie sa vyžaduje celkové odizolovanie. 

 

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom spôsobu a dobe jeho využitia, avšak vyžaduje si údržbové práce v súvislosti s izoláciou.