Dražba stavebných pozemkov vo Hviezdoslavove! Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
29.07.2024 09:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
09.07.2024 09:00
Druhá obhliadka:
23.07.2024 09:00
Najnižšie podanie:
73 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
91 600 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Hviezdoslavov
Katastrálne územie:
Hviezdoslavov
Ulica:
Hlavná 55
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Hviezdoslavov, katastrálne územie: Hviezdoslavov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 371, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 346/292 o výmere 268 m², druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 346/657 o výmere 185 m², druh pozemku: ostatná plocha  (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Pozemky parc. reg. „C“ č. 346/292 a 346/657, katastrálne územie Hviezdoslavov

Pozemky sú určené územným plánom obce na bývanie v rodinných domoch a nie je predpoklad, že by boli využívané na iný účel. Pozemok parc. č. 346/292 je prístupný priamo z obecnej komunikácie, pozemok parc. č. 346/657 je prístupný z pozemku, ktorý nie je predmetom dražby alebo cez dražený pozemok parc. č. 346/292 z obecnej komunikácie. V čase konania obhliadky bolo zrejmé, že na pozemku parc. č. 346/657 začala výstavba. Obecný úrad Hviezdoslavov vydal dňa 24.8.2021 stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami na pozemku parc. č. 346/292.

 

Predmet dražby je situovaný v novovznikajúcej časti obce Hviezdoslavov, mimo zastavaného územia obce. Časť, kde sa predmet dražby nachádza, je tvorená novou zástavbou rodinných domov. Vzdialenosť od centra obce je cca 500 m. Rovnaká vzdialenosť je k obchodným alebo priemyselným centrám. Pozemky sú rovinaté. V mieste je možnosť napojenia na el. NN sieť, verejný vodovod a kanalizáciu. Medzimestská doprava je vedená po štátnej ceste, na ktorú je napojená osadová komunikácia, vo vedľajšej obci je železničná stanica vzdialená od domu cca 2 km. V obci je základná obchodná sieť, základná škola a materská škola, obecný úrad. Do vzdialenosti cca 1000 m je zastávka autobusovej medzimestskej dopravy.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave, ktorý zodpovedá jeho určeniu v zmysle územnoplánovacej informácie.