Dražba rodinného domu v obci Janík, okr. Košice-okolie Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
26.06.2024 09:15
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina, Novitech Partner s.r.o., Hotel TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
04.06.2024 12:15
Druhá obhliadka:
20.06.2024 11:10
Najnižšie podanie:
78 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
78 300 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Košice - okolie
Obec:
Janík
Katastrálne územie:
Janík
Ulica:
Janík 51
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Košice - okolie, obec: Janík, katastrálne územie: Janík, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 19, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 51 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 245/2 o výmere 84 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parcely registra “C“ č. 244/3 o výmere 90 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 244/1 o výmere 554 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 244/2 o výmere 263 m2, druh pozemku: záhrada,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 244/3 o výmere 90 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 245/1 o výmere 837 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 245/2 o výmere 84 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 246/2 o výmere 397 m2, druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 246/3 o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 246/4 o výmere 17 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 332 o výmere 618 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 333 o výmere 1235 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 51, katastrálne územie Janík

Ide o samostatne stojacu stavbu. Do užívania bol daný v roku 1970. Má vymenenú strešnú krytinu, novú fasádu, plastové okná, rekonštruované vybavenie kúpeľne s WC, kuchyňu, ohrev TÚV a ÚK. Je napojený na verejný rozvod vody, plynu a elektriny. Vodu je možné čerpať aj zo studne. Kanalizácia je zvedená do žumpy.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, komora, kuchyňa a izba.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 175,03 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú pásové. Obvodové zvislé konštrukcie sú z tehál hr. do 400 mm. Deliace priečky sú murované. Strop je drevený trámový s podhľadom. Strecha je valbová so šindľovou krytinou a sedlová s pálenou krytinou. Žľaby sú z pozinkovaného plechu. Fasáda je štuková. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Podlahy tvoria vlysy a dlažby. Okná sú plastové. Dvere sú rámové. Vybavenie domu tvorí kuchynská linka tvaru L s drezom, plynový sporák, odsávač pár, sprchovací kút, umývadlo, splachovací záchod, plynový kotol a bojler. Dom má rozvody teplej a studenej vody, kanalizácie, elektriny a plynu. Kúrenie je ústredné radiátormi. Dom má el. rozvádzač s ističmi.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

1. Garáž

Je to prízemná murovaná stavba s pultovou strechou. Strop je trámový bez podhľadu. Podlahy sú hrubé, betónové. Vráta sú plechové. Okná sú jednoduché. ELI je svetelná a motorická. Do užívania bola daná v roku 1970.

Zastavaná plocha garáže je 28,04 m2.

 

2. Hospodárska budova

Je to prízemná murovaná stavba pozostávajúca dispozične z troch chlievikov. Strecha je pultová, strop je monolit. Podlahy sú hrubé betónové a bez podláh. Dvere sú zvlakové. Okná sú jednoduché. Do užívania bola daná v roku 1970.

Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 16,71 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.