Dražba polyfunkčného objektu v Žarnovici! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.07.2024 15:45
Miesto dražby:
spoločenská sála na 1.poschodí Štátnej vedeckej knižnice, ulica Lazovná č.9, 975 58 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
11.07.2024 11:15
Druhá obhliadka:
25.07.2024 11:15
Najnižšie podanie:
51 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
51 600 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Žarnovica
Obec:
Žarnovica
Katastrálne územie:
Žarnovica
Ulica:
Nám. SNP 36
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

UPOZORNENIE: Prípadný vydražiteľ nadobúda predmet dražby so záložným právom Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 351 026, so sídlom: Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, podľa V 492/2018.

Nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Žarnovica, obec: Žarnovica, katastrálne územie: Žarnovica, zapísané v evidencii Okresného úradu Žarnovica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1796, a to konkrétne:

  • polyfunkčný rod. dom so súpisným číslom 1247 s prísl., postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1346/1 o výmere 119 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1346/1 o výmere 119 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1346/3 o výmere 50 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom na parc.č. 1346/1, katastrálne územie Žarnovica

Predmetom dražby je polyfunkčný rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Dom bol podľa potvrdenia Mestského úradu mesta Žarnovica daný do užívania v roku 1930. V roku 1993 bola zrealizovaná prestavba predajne a v roku 1996 prestavba polyfunkčného domu.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. NP: predajňa so zázemím, dispozične pozostávajúca z prevádzky, predajne, chodby, WC, výrobne a skladu.

Zastavaná plocha 1.NP je 91 m2.

 

1. PK: apartmán pozostávajúci zo štyroch obytných miestností, kuchyne, kúpeľne a dvoch WC.

Zastavaná plocha 1.PK je 91 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové, ide o objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy 1. NP sú s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Stropy 1. PK sú s rovným podhľadom, drevené trámové. Schodisko je kovové. Krovy sú väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove sú plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú zo škrabaného brizolitu, omietky sú na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové, plsťou hladené.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.