Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v Humennom ! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
114 750 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
153 000 €
Dražobná zábezpeka:
18 000 €
Okres:
Humenné
Obec:
Humenné
Katastrálne územie:
Humenné
Ulica:
Gastanová 1936/119
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese: Humenné, obec: Humenné, katastrálne územie: Humenné, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 9256, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1936 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 6138 o výmere 641 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 6138 o výmere 641 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 1936, kat. územie Humenné

Ide o samostatne stojaci dvojpodlažný rodinný dom bez podpivničenia a bez obytného podkrovia s plochou strechou, pričom jednotlivé podlažia sú umiestnené v dvoch výškových úrovniach, ktoré sú oproti sebe posunuté o 0,75 m. Do užívania bol daný v roku 1984. Dom je napojený na verejný rozvod ELI, na verejný vodovod, na verejnú kanalizáciu a na verejný rozvod zemného plynu.

 

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, obývacia hala, kuchyňa, chodba, garáž, kúpeľňa s WC, komora a kotolňa spojená

s tzv. čiernou kuchyňou, z ktorej je východ do zadnej časti dvora.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 138,58 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: chodba so schodiskom, štyri izby, šatník, kúpeľňa, WC a dve loggie.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 143,92 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

1. nadzemné podlažie

Základy sú betónové bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové priečkovky. Stropy sú železobetónové monolitické s rovným podhľadom. Schodisko je s povrchom z keramickej dlažby. Fasádne omietky tvorí škrabaný brizolit. Obklad fasády z kamenných dosiek je na čelnej stene pri vstupe. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne do výšky 1,5 m, vane, WC min. do výšky 1 m, kuchyne min. pri sporáku a

dreze. Interiérové dvere sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú pôvodné zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností a vstupnej haly tvoria veľkoplošné plávajúce laminátové podlahy rekonštruované v roku 2008. Podlahy ost. miestností tvoria keramické dlažby. V garáží je terazzo dlažba v pôvodnom stave.

V hlavnej kuchyni je plynový sporák s elektrickou rúrou alebo štvorhoráková varná jednotka, odsávač pár, drezové nerezové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva v rozvinutej šírke 2,72 m rekonštruovaná v roku 2008. V čiernej kuchyni je plynový sporák s elektrickou rúrou bez digestora, drezové nerezové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva v rozvinutej šírke 2,65 m v pôvodnom stave. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, pákové nerezové vodovodné batérie a pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou. Záchod je splachovací bez umývadla. Garážové vráta sú oceľové. Kozub s vyhrievacou vložkou bol zrealizovaný v roku 2008. Vykurovanie je ústredné teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál. Radiátory sú liatinové. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn. Vnútorné rozvody studenej a teplej vody sú pôvodné z pozinkovaného potrubia z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je plynový zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Elektroinštalácia je pôvodná, svetelná a motorická. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Vyhotovený je rozvod zemného plynu. V 1. NP je zrealizovaný alarm.

 

2. nadzemné podlažie

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Stropy sú železobetónové monolitické s rovným podhľadom. Schodisko je s povrchom z červeného smreku ošetrené prelakovaním. Strecha je plochá jednoplášťová s tepelnou izoláciou. Krytiny na plochých strechách sú z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, len žľaby a zvody, s oplechovaním atikového muriva. Fasádne omietky tvorí škrabaný brizolit. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne do výšky stropu, vane. Dvere sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností sú rekonštruované plávajúce veľkoplošné laminátové podlahy. Podlahy ost. miestností tvoria keramické dlažby. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, pákové nerezové vodovodné batérie a pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou. Záchod je samostatný splachovací bez umývadla. Na podlaží sa tiež nachádza vstavaná skriňa. Vykurovanie je ústredné teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál. Radiátory sú liatinové. Vnútorné rozvody studenej a teplej vody sú z pozinkovaného potrubia z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Elektroinštalácia je svetelná. Zrealizovaný je bleskozvod.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

1. Hospodárska budova

Pozostáva z troch miestnosti, a to zo skladu s otvorenou čelnou stenou do dvora, zo skladu náradia a z pivnice so zníženou podlahou o 80 cm so vstupom kovovými schodami. Do užívania bola daná v roku 1988.

Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 21,72 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov skladobnej hrúbky 20 cm. Stropy sú trámčekové bez podhľadu. Schodisko do pivnice je kovové. Krov je pultový. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších povrchov tvorí striekaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Dvere sú rámové s výplňou. Okná sú zdvojené. Podlahy tvorí cementový poter. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

 

 

 

2. Prístrešok kovovej konštrukcie

Je umiestnený za hospodárskou budovou. Ide o jeden priestor bez obvodových konštrukcií s pultovou strechou pokrytou plechovou krytinou z pozinkovaného plechu. Prístrešok bol daný do užívania v roku 2010.

Zastavaná plocha prístrešku je 32,30 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.