Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Kamanová Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Topoľčany
Obec:
Kamanová
Katastrálne územie:
Kamanová
Ulica:
 15
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Topoľčany, obec: Kamanová, katastrálne územie: Kamanová, zapísaných v evidencii Okresného úradu Topoľčany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 73, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 15 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 465/2 o výmere 199 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž a dielňa so súpisným číslom 245 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 466/3 o výmere 56 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra „C“ č. 466/2 o výmere 82 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 465/1 o výmere 249 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 465/2 o výmere 199 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 466/1 o výmere 848 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 466/2 o výmere 82 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 466/3 o výmere 56 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.